| |

انجمن یوسی ایران

 گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
 عضویت
دیدن: 215|پاسخ: 14

[ دیگر ] وقایع ساعت به ساعت روز عاشورا

[کپی کردن لینک]
زمان پست: 20-08-23 21:59:24 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها |حالت خوانده شده
ویرایش  abdd در 20-08-24 12:31اذان صبح؛ 5:47 بامداد
امام حسین بعد از نماز صبح برای اصحابش، سخنرانی و آن ها را به صبر و جهاد دعوت کرد. طرف مقابل نیز نماز را به امامت عمر سعد خواند و بعد از نماز صبح به آرایش سپاه و استقرار نیرو مشغول شدند.
6 صبح
امام حسین دستور داد تا اطراف خیمه ها خندق بکنند و آن را با خاربوته ها پر کنند تا بعد آن را آتش بزنند و مانع از حمله سپاه از پشت سر بشوند.
7 صبح
کمی بعد از طلوع آفتاب امام سوار بر شتری شد تا بهتر دیده شود. روبه روی سپاه کوفه رفت و با صدای بلند برای آن ها خطبه ای خواند. صفات و فضایل خودش و پدر و برادرش را یادآوری کرد و اینکه کوفیان به امام نامه نوشته اند. حتی چند نفر از سران سپاه کوفه را مخاطب قرار داد و از حجار بن ابجر و شبث ربعی پرسید که مگر آن ها او را دعوت نکرده اند؟ آن ها انکار کردند. امام نامه هایشان را به طرف آن ها پرتاب و خدا را شکر کرد که حجت را بر آن ها تمام کرده است. یکی از سران جبهه مقابل از امام پرسید چرا حکم ابن زیاد را نمی پذیرد و آن ها را از ننگ مقابله با پسر پیامبر نمی رهاند؟ اینجا امام آن جمله معروف شان را فرمودند: »الا و ان الدعی بن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلة و الذلة و هیهات مناالذلة ... فرد پستی که پسر فرد پست دیگری است، من را بین کشته شدن و قبول ذلت مجبور کرده. ذلت از ما دور است.« سخنرانی امام حدوداً نیم ساعت طول کشیده است.
8 صبح
چند نفر از اصحاب خطاب به کوفیان سخنان مشابه امام گفتند؛ ازجمله بُرَیر که »سید القرآء« )آقای قرآن خوان ها(ی کوفه بود و زهیربن قین. بعد از سخنان زهیر و بریر، امام فریاد معروف »هل من ناصر ینصرنی« را سر داد. چند نفری دچار تردید شدند؛ از جمله حُر و فرد دیگری به نام ابوالشعثا و دو برادر که در گذشته عضو خوارج بودند.
9 صبح
شمر به عمر سعد پرخاش کرد که  چرا این قدر تعلل می کند؟ عمر سعد نخستین تیر را به سمت سپاه امام رها کرد و خطاب به لشکریانش فریاد زد: »نزد عبیدالله شهادت بدهید که من اولین تیر را رها کردم.« بعد از انداختن تیر توسط عمر سعد، کماندارهای لشکر کوفه همگی با هم شروع به تیراندازی کردند. امام به یارانش فرمودند: »این ها نماینده این قوم هستند. برای مرگی که چاره ای جز پذیرش آن نیست، آماده شوید.« چند نفر از سپاه امام در این تیرباران کشته شدند. )تعداد شهدا در حمله اول 50 نفر ذکر شده است.(
10 صبح
بعد از تیراندازی، »یسار«، غلام »زیاد بن ابیه« و »سالم« غلام عبیدالله ابن زیاد از لشکر کوفه برای نبرد تن به تن ابتدای جنگ بیرون آمدند. عبدالله بن عمیر اجازه نبرد خواست. امام حسین نگاهی به او کرد و فرمود: »به گمانم حریف کشنده ای باشی«؛ عبدالله آن دو نفر را کشت، البته انگشتان دست چپش قطع شد.
بعد از این نبرد تن به تن، حمله سراسری سپاه کوفه شروع شد. ابتدا حجار به جناح راست سپاه امام حسین حمله کرد؛ اما حبیب و یارانش در برابر او ایستادگی کردند. زانو به زمین زدند و با نیزه ها حمله را دفع کردند. همزمان شمر به جناح چپ سپاه امام  حمله برد. زهیر و یارانش به جنگ مهاجمان رفتند. خود شمر در این حمله زخم برداشت و بعد از عقب نشینی هر دو جناح کوفی، عمر سعد 500 تیرانداز فرستاد که دوباره سپاه امام را تیرباران کردند و در پی آن حملات، علاوه بر از پا درآمدن هر 23 اسب لشکریان امام تعدادی دیگر از اصحاب شهید شدند. الفتوح آن نفرات را 50 نفر و ابن شهرآشوب 38 نفر ذکر کرده است. اولین شهید، ابوالشعثا بود که هشت تیر انداخت و پنج نفر از دشمن را کشت. امام او را دعا کرد. گروهی از سپاه شمر خواستند از پشت سر به امام حمله کنند که زهیر و 10 نفر به آن ها حمله کردند.
11 صبح
بعد از این حملات، امام  دستور تک  تک به میدان رفتن را به یاران داد. اصحاب با هم قرار گذاشتند تا زنده اند نگذارند کسی از بنی هاشم به میدان برود. یکی از نخستین کسانی که کشته شد، پیرمرد زاهد، جناب بریر بود. مسلم بن عوسجه بعد از او کشته شد. حبیب بر سر بالین او رفت و گفت کاش می توانستم وصیت های تو را اجرا کنم. مسلم با دست امام حسین را نشان داد و گفت: وصیت من این مرد است. یک بار هم هفت نفر از اصحاب امام  در محاصره واقع شدند، حضرت عباس محاصره آن ها را شکست و نجات شان داد.
اذان ظهر؛ ساعت 12:50
حبیب بن مظاهر موقع اذان ظهر  شهید شد، چون که نوشته اند امام خطاب به اصحاب گفت یکی برود با عمر سعد مذاکره بکند و بخواهد برای نماز ظهر جنگ را متوقف کنیم. یکی از لشکر کوفه صدا زد: »نماز شما قبول نمی شود.« حبیب به او گفت: »ای حمار! فکر می کنی نماز شما قبول می شود و نماز پسر پیامبر)ص( قبول نمی شود؟« و به جنگ او رفت اما از سپاه کوفی به کمکش آمدند و حبیب شهید شد. امام از شهادت حبیب متاثر شد و برای نخستین بار در روز عاشورا گریست؛ رو به آسمان کرد و گفت: »خدایا رفتن جان خودم و دوستانم را به حساب تو می گذارم.«  امام  نماز را شکسته و به قاعده »نماز خوف« خواند. گروهی از اصحاب به امام  اقتدا کردند و بقیه به جنگ پرداختند. زهیر و سعیدبن عبدالله حنفی خودشان را سپر امام کردند. نوشته اند سعید بن عبدالله ۱۳ تیر و نیزه خورد و به شهادت رسید. در آخرین نفس از امام پرسید: »آیا وفا کردم؟«
ساعت 13
30 نفر از اصحاب امام تا وقت  نماز زنده بودند و بعد از این ساعت شهید شدند. بعد از کشته شدن اصحاب، نوبت به بنی هاشم رسید. نخستین نفر، حضرت علی اکبر، پسر امام حسین بود. البته برخی عبدالله بن مسلم بن عقیل را نخستین شهید بنی هاشم می دانند که ظاهرا جناب عبدالله بن مسلم، به طرز ناجوانمردانه ای شهید شد. شهادت او بر جوانان بنی هاشم گران آمد، دسته جمعی بر اسب سوار شده و به دشمن حمله بردند. امام آن ها را آرام کرد و فرمود: »ای پسرعموهای من بر مرگ صبر کنید؛ به خدا پس از این هیچ خواری و ذلتی نخواهید دید.«
 نویسنده| زمان پست: 20-08-23 22:01:11 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ویرایش  abdd در 20-08-24 16:50

ساعت 14
عاقبت امام حسین و حضرت عباس تنها ماندند. عباس اجازه میدان خواست اما امام او را مامور رساندن آب به خیمه ها کرد. دشمن بین دو برادر فاصله انداخت. عباس دلاور در حالی که با شجاعت تمام سعی در آوردن مشک آب برای زنان و کودکان داشت در محاصره دشمن دو دستش قطع شده و با عمودی آهنین بر سرش زدند که از اسب بر زمین افتاد. اباعبدلله سراسیمه خود را بر پیکر قطعه قطعه برادر رساند. دشمن کمی به عقب رفت. امام برای دومین بار بعد از مرگ برادر عزیزش گریه کرد و فرمود: »اکنون دیگر پشتم شکست.«
ساعت 15
امام به طرف خیمه ها برگشت تا  خداحافظی بکند. همچنین پیراهنش را پاره پاره کرد و پوشید تا بعدا در وقت غارت کردن توسط دشمن برهنه اش نکنند. وقت وداع با اهل بیت، کودک شیرخواره اش علی اصغر را به میدان برد تا او را سیراب کند که به تیر حرمله شهید شد. امام به میدان رفت اما کمتر کسی حاضر به مقابله با ایشان می شد. بعضی تیر می انداختند و بعضی از دور نیزه پرتاب می کردند. شمر و 10 نفر به مقابله امام آمدند. بعد از شهادت امام، بر پیکر مبارکش جای ۳۳ زخم نیزه و ۳۴زخم شمشیر شمرده شد. در مقاتل نوشته اند زمانی که امام در آستانه شهادت بود کسی جرات نمی کرد به سمت ایشان برود؛ اهل حرم از صدای اسب ایشان ذوالجناح متوجه شده و بیرون دویدند. کودکی به نام عبدالله بن حسن دوید و به طرف مقتل امام آمد؛ او را در بغل عمویش کشتند. امام ناراحت شدند و کوفیان را نفرین کردند: »خدایا باران آسمان و روییدنی زمین را از ایشان بگیر!«
اذان عصر؛ ساعت 16:06
وقت شهادت امام را وقت نماز عصر گفته اند. شمر میان کسان بانگ زد که »وای شما منتظر چیستید؟ مادرهایتان به عزایتان بنشینند، بکشیدش!« حمیدبن مسلم گوید: »در این حال سنان بن انس حمله برد و نیزه در قلب امام فرو برد...«
ساعت 17
بعد از شهادت امام عده ای لباس  های آن حضرت را غارت کردند که نوشته اند تمام این افراد بعدها به مرض های لاعلاج دچار شدند. غارت عمومی اموال امام حسین و همراهانش آغاز شد. عمر سعد ساعتی بعد دستور توقف غارت را داد و حتی نگهبانی برای خیمه ها گذاشت. یکی از شیعیان بصره به اسم سوید بن مطاع بعد از شهادت امام به کربلا رسید و برای دفاع از حرم امام جنگید تا شهید شد. نزدیک غروب آفتاب سر امام را جدا می کنند و به خولی می دهند تا همان شبانه برای ابن زیاد ببرد. بعد به دستور عمر سعد بر بدن مطهر امام و یارانش اسب می دوانند.
اذان مغرب؛ ساعت 18:49
درحالی که عمر سعد دستور نماز جماعت مغرب را می داده، سنان بن انس بین مردم می تاخته و رجز می خوانده که »افسار و رکاب اسب مرا باید از طلا بکنید؛ چرا که من بهترین مردمان را کشته ام!«
 نویسنده| زمان پست: 20-08-23 22:04:46 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ویرایش  abdd در 20-08-23 22:06

آنها چندنفر  بودند؟
معروف است که در کربلا ۷۲ نفر شهید شده اند. این رقم معمولاً وقت خواندن مقاتل با اعداد و اسامی موجود در متن جور درنمی آید؛ مثلاً دیدیم که ۵۰ نفر در حمله اول شهید شده اند، ۲۸ نفر هم از بنی هاشم، به علاوه بریر و مسلم و حبیب و سعید و حر و زهیر. همین ها جمعش بیشتر از ۷۲ است. بعضی تواریخ قدیمی هم اعداد دیگری دارند. مثلاً مسعودی تعداد شهدا را ۸۷ نفر می گوید )مروج الذهب(، یعقوبی ۱۰۵ نفر )تاریخ یعقوبی( و بلاذری ۱۰۰ مرد می گوید )مجمع الانساب(.
یک راه این است که  بیاییم و تمام اسامی ذکرشده در منابع را کنار هم بگذاریم. نخستین بار این کار را کسی در قرن سوم انجام داد که در آن ۱۰۸ اسم فهرست شده. کسی به اسم فضیل بن زبیر، رساله ای نوشت با عنوان: »تسمیه من قُتِل مع الحسین بن علی )ع(« محققان جدید، این رقم را تا ۱۲۰ اسم رسانده اند. حالا برگردید به آن خبر کشته شدن حدود ۵۰ نفر از اصحاب در حمله اول. ۱۲۰، جمع همین عدد و ۷۲ است. پس ممکن است رقم ۷۲، شمار شهدایی باشد که بعد از حمله و تیرباران اول به شهادت رسیده اند و جنگشان به یادماندنی تر بوده.
احتمال دیگر، توجه  به این خبر است که عمر سعد وقتی در روز ۱۲ محرم لشگر خود و اسرا را از کربلا حرکت داد، دستور داد ۷۲ سر را به نیزه بکنند بیاورند. قاعدتاً در اینجا هم کوفیان سرهای افراد معروف و مشهور را با خود آورده اند و سرهای افراد غیر مشهور برایشان ارزش نمایشی نداشته است.      
احتمال سوم به  خاصیت خود عدد ۷۲ برمی گردد. این عدد، از قدیم الایام نشانه کثرت بوده. حافظ می گوید: »جنگ ۷۲ ملت همه را عذر بنه«. یا حدیثی متواتر هست که پیامبر )ص( فرمود: »امتش ۷۲ فرقه می شوند که فقط یک فرقه از آن ها ناجیه هستند.« شاید یک دلیل تأکید بر عدد ۷۲ شهید هم همین باشد.
زمان پست: 20-08-23 23:11:43 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
سلام وممنون بهره بردیم
 نویسنده| زمان پست: 20-08-23 23:49:41 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
hassanhg 20-08-23 23:11
سلام وممنون بهره بردیم

خواهش،قربانت
زمان پست: 20-08-24 15:28:47
| نمایش تمام پست ها
خدا اجرتون بده که ملتو اگاه میکنید
 نویسنده| زمان پست: 20-08-24 16:06:59 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
mohamad-si 20-08-24 15:28
خدا اجرتون بده که ملتو اگاه میکنید

سپاس
زمان پست: 20-08-24 22:35:27 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
چه جالب اون زمان ساعت دیجیتال داشتن که دقیقه هم حساب کردند.
 نویسنده| زمان پست: 20-08-25 00:07:35 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
amir1998 20-08-24 22:35
چه جالب اون زمان ساعت دیجیتال داشتن که دقیقه هم حساب کردند.

اگه دقیق بخای بدانی تو کادر گوگل اینطور سرچ کن."ساعت به ساعت روز عاشورا"
زمان پست: 20-08-28 12:06:25 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
abdd 20-08-25 00:07
اگه دقیق بخای بدانی تو کادر گوگل اینطور سرچ کن."ساعت به ساعت روز عاشورا"

طوری میگید که انگار همین دیروز بوده آخه چطوری میشه اینقدر دقیق گفت خودتون عقل دارید یکم فکر کنید....
 نویسنده| زمان پست: 20-08-28 16:18:55 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ویرایش  abdd در 20-08-28 16:52

طوری میگید که انگار همین دیروز بوده آخه چطوری میشه این ...راستش نه علمشو دارم و نه تاریخ دانم که بگم حتما درسته یا غلط، این ساعت ها و دقیقه ها ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﯿﺮﺷﮏ انجام شده و دکتر بالاخره یه اصولی داشته برا خودش
زمان پست: 20-08-30 09:43:33
| نمایش تمام پست ها
بجز امام حسن و حسین علیهم السلام از فرزندان حضرت علی ع کی شهید شد؟
 نویسنده| زمان پست: 20-08-30 10:20:43 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ویرایش  abdd در 20-08-30 14:38

6aahin 20-08-30 09:43
بجز امام حسن و حسین علیهم السلام از فرزندان حضرت علی ع کی شهید شد؟


عباس - عبدالله - جعفر - عثمان - محمد اصغر - )ابابکر به روایتی( اینها در کربلا شهید شدند
زمان پست: 20-09-01 09:59:15
| نمایش تمام پست ها
abdd 20-08-30 10:20
ویرایش  abdd در 20-08-30 14:38

تعدادشون بیشتر بوده دوست عزیز

1- عبدالله بن علی(ع)
2- جعفر بن علی (ع)
3- عثمان بن علی (ع)
4- عباس بن علی(ع)
5- محمد بن علی (ع)
6- ابوبکر بن علی (ع)
7- ابراهیم بن علی(ع)
8- عمر بن علی(ع)
9- عبیدالله بن علی(ع)
10- عباس اصغر
11- محمد اوسط بن علی (ع)
12- عون بن علی (ع)
13- عتیق بن علی (ع)
14- جعفر الاصغر
15- عبدالرحمن
16- عبدالله الاصغر
17- قاسم بن علی (ع)
18- یحیی بن علی (ع)

منبع

فقط موندم چرا حکومت اسمی ازینا نمیاره انگار اینها ادمهای ارزشمندی نبودن برای حضرت علی ع یا جریان چیز دیگه س نویسنده| زمان پست: 20-09-01 12:12:03 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ویرایش  abdd در 20-09-01 21:27

6aahin 20-09-01 09:59
تعدادشون بیشتر بوده دوست عزیز

1- عبدالله بن علی(ع)


بله منم این سایتی که منبع زدی قبلا رفتم اگه دقیق متن این سایتو خوانده باشی نوشته حضور این افراد با تردید همراهه، تو بعضی روایات هستند تو بعضی نیستن اما اینای که من گفتم حضورشان در کربلا حتمی بوده و منم با توجه به این سایت گفتم  منبع
You have to log in before you can reply ورود | عضویت

قوانین امتیازات

QQ|آرشیو|اخراجی ها|تلفن همراه|فعال در زمینه های موبایل، اینترنت، کامپیوتر و مباحث مرتبط

20-10-29 20:37 GMT+4.5 , Processed in 0.114941 sec., 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Release 20180101, © 2001-2020 Comsenz Inc.

All rights reserved, For UCIRAN Forums , © 2013-2020

پاسخ سریع به بالا بازگشت به لیست