انجمن یوسی ایران

| |

انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

 گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
 Register
دیدن: 287|پاسخ: 5

[ دیگر ] علائم ظهور حضرت مهدی )عج(

[کپی کردن لینک]
  United States
  • تشکر شده 197 بار
  • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-10-15 10:01:22 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها |حالت خوانده شده
ویرایش  naim در 16-10-15 09:16

حضرت امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش فرمود:
۱(هرگاه دیدی: حق بمیرد و طرفدارنش نابود شوند.
۲(ودیدی که: ظلم همه جا را گرفته.
۳(ودیدی که: قرآن فرسوده شده و درست معنی نمی شود.
۴(ودیدی که: دین همچون ظرف تو خالی و بی محتوا شده است.
۵(ودیدی که: طرفداران حق بر طرفداران باطل فائق شده اند.
۶(ودیدی که: کارهای بد آشکار شده و از آن نهی نمی شود وبدکاران بازخواست نمی شوند.
۷(ودیدی که: چنان فسق و فجور آشکار شده که مردان به مردان و زنان به زنان اکتفاء می کنند.
۸(ودیدی که: افراد با ایمان سکوت کرده و سخنشان را نمی پذیرند.
۹(ودیدی که: شخص بدکار ،دروغ گوید و کسی دروغ و نسبت ناروای او را رد نمی کند.
۱۰(ودیدی بچه ها ، بزرگان را تحقیر کنند.
۱۱(ودیدی که: قطع پیوند خویشاوندی شود.
۱۲(ودیدی که: بدکار را ستایش کنند و او شاد شود و سخن بدش به او برنگردد.
۱۳(ودیدی نوجوانان پسر ، همان کنند که زنان می کنند.
۱۴(ودیدی که: زنان با زنان ازدواج نمایند.
۱۵(ودیدی که: مداحی دروغین از اشخاص ، زیاد شود.
۱۶(ودیدی که: انسانها اموال خود را در غیر اطاعت خدا مصرف میکنند و کسی مانع نمی شود.
۱۷(ودیدی که: افراد با دیدن کار و تلاش نامناسب مؤمنین ، به خدا پناه می برند.
۱۸(و دیدی که: همسایه به همسایه خود اذیت می کند و از آن جلوگیری نمی شود.
۱۹(ودیدی که: کافر به خاطر سختی مؤمن ، شاد است.
۲۰(ودیدی که: شراب را آشکارا می آشامند و برای نوشیدن آن کنار هم می نشینند و از خداوند متعال نمی ترسند.
۲۱(ودیدی: کسی که امر به معروف می کند خوار و ذلیل است.
۲۲(ودیدی آدم بدکار در آنچه آن را خدا دوست ندارد ، نیرومند و مورد ستایش است.
۲۴(ودیدی راه نیک بسته و راه بد باز است.
۲۵(ودیدی خانه کعبه تعطیل شده ، و به تعطیلی آن استوار داده می شود.
۲۶(ودیدی که: انسان به زبان می گوید ولی عمل نمی کند.
۲۷(ودیدی که: مردان از مردان و زنان از زنان لذت می برند.) یا مردان خود را برای مردان ، و زنان خود را زنان فربه می کنند(.
۲۸(ودیدی که: زندگی مرد از راه لواط و زندگی زن از راه زنا تامین می شود.
۲۹(ودیدی که: زنان همچون مردان برای خود مجالس )نامشروع(تشکیل می دهند.
۳۰(ودیدی که: در میان فرزندان "عباس" ، کارهای زنانگی به وجود آید.
۳۱(ودیدی که: زن برای زنا با مردان ، با شوهر خود همکاری  می کنند.
۳۲(ودیدی که: بیشترین مردم و بهترین خانه ها که زنان را بر بدکاری کمک می کنند.
۳۳(ودیدی که: مؤمن ، خوار و ذلیل شمرده شود.
۳۴(ودیدی که: بدعت و زنا آشکار شود.
۳۵(ودیدی مردم به شهادت ناحق اعتماد کنند.
۳۶(ودیدی که: حلال ، حرام شود و حرام ، حلال گردد.
۳۷(ودیدی که: دین براساس میل اشخاص معنی شود و کتاب خدا واحکامش تعطیل گردد.
۳۸(ودیدی که: جرئت بر گناه آشکار شود و دیگر کسی برای انجام آن منتظر تاریکی شب نگردد.
۳۹(ودیدی که: مؤمن نتواند نهی از منکر کند مگر در قلبش.
۴۰(ودیدی که: ثروت بسیار زیاد در راه خشم خدا خرج گردد.
۴۱(ودیدی که: سردمداران به کافران نزدیک شوند و از نیکوکاران دور شوند.
۴۲(ودیدی که: والیان در قضاوت رشوه بگیرند.
۴۳(ودیدی که: پست های مهم والیان براساس مزایده است نه براساس شایستگی.
۴۴(ودیدی که: مردم را از روی تهمت و یا سوءظن بکشند.
۴۵(ودیدی که: مرد به خاطر همبستری با همسران خود مورد سرزنش قرار گیرد.
۴۶(ودیدی که: مرد از بدکارگی همسرش نان می خورد.
۴۷(ودیدی که: زن با غیر شوهر ]عملی[انجام می دهد ، و به شوهرش خرجی می دهد.
۴۸(ودیدی که: مرد همسر و کنیزش را کرایه می دهد و به غذای پست )که از این راه بدست می آورد( خشنود است.
۴۹(ودیدی که: سوگندهای دروغ به خدا بسیار گردد.
۵۰(ودیدی که: آشکارا قمار بازی می شود.
۵۱(ودیدی که: مشروبات الکلی بطور آشکار بدون مانع خرید وفروش می شود.
۵۲(ودیدی که: زنان مسلمان خود را به کافر می بخشند.
۵۳(ودیدی که: کارهای زشت آشکار شده و هر کس از کنار آن میگذرد مانع آن نمی شود.
۵۴(ودیدی که: مردم محترم ، توسط کسی که مردم از سلطنتش ترس دارند ، خوار شوند.
۵۵(ودیدی که: نزدیکترین مردم به فرمانداران آنانی هستند که به ناسزاگوئی به ما خانواده عصمت علیهم السلام ستایش شوند.
۵۶(ودیدی که: هر کس ما را دوست دارد او را دروغگو خوانده وشهادتش را قبول نمی کنند.
۵۷(ودیدی که: در گفتن سخن باطل و دروغ ، با همدیگر رقابت کنند.
۵۸(ودیدی که: شنیدن سخن حق بر مردم سنگین است ولی شنیدن باطل برایشان آسان است.
۵۹(ودیدی که: همسایه از ترس زبان بد همسایه ، او را احترام می کند.
۶۰(ودیدی که: حدود الهی تعطیل شود و طبق هوی و هوس عمل شود.
۶۱(ودیدی که: مسجدها طلاکاری )زینت داده( شود.
۶۲(ودیدی که: راستگوترین مردم نزد آنها مفتریان دروغگو است.
۶۳(ودیدی که: بدکاری آشکار شده و برای سخن چینی کوشش می شود.
۶۴(ودیدی که: ستم و تجاوز شایع شده.
۶۵(ودیدی که: غیبت ، سخن خوش آنها گردد، و بعضی بعض دیگر رابه آن بشارت دهند.
۶۶(ودیدی که: حج و جهاد برای خدا نیست.
۶۷(ودیدی که: سلطان به خاطر کافر ، شخص مؤمن را خوار کند.
۶۸(ودیدی که: خرابی بیشتر از آبادی است.
۶۹(ودیدی که: معاش انسان از کم فروشی بدست می آید.
۷۰(ودیدی که: خونریزی آسان گردد.
۷۱(ودیدی که: مرد بخاطر دنیایش ریاست می کند.
۷۲(ودیدی که: نماز را سبک شمارند.
۷۳(ودیدی که: انسان ثروت زیادی جمع کرده ولی از آغاز آن تاآخر زکاتش را نداده است.
۷۴(ودیدی که: قبر مرده ها را بشکافند و آنها را اذیت کنند.
۷۵(ودیدی که: هرج و مرج بسیار است.
۷۶(ودیدی که: مرد روز خود را با مستی به شب می رساند و شب خودرا نیز به همین منوال به صبح برساند و هیچ اهمیتی به برنامه مردم ندهد.
۷۷(ودیدی که: با حیوانات آمیزش می شود.
۷۸(ودیدی که: مرد به مسجد )محل نماز( می رود وقتی برمی گردد لباس در بدن ندارد )لباسش را دزدیده اند(.
۷۹(ودیدی که: حیوانات همدیگر را بدرند.
۸۰(ودیدی که: دلهای مردم ، سخت و دیدگانشان خشک و یاد خدابرایشان گران است.
  United States
  • تشکر شده 197 بار
  • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-10-15 10:03:57 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ویرایش  naim در 16-10-15 09:25


۸۱(ودیدی که: بر سر کسبهای حرام آشکارا ، رقابت کنند.
۸۲(ودیدی که: نماز خوان برای خودنمائی نماز می خواند.
۸۳(ودیدی که: فقیه برای دین ، فقه نمی آموزد و طالب حرام ،ستایش و احترام می گردد.
۸۴(ودیدی که: مردم در اطراف قدرتمندانند.
۸۵(ودیدی که: طالب حلال ، مذمت و سرزنش می شود و طالب حرام ستایش و احترام می گردد.
۸۶(ودیدی که: در مکه و مدینه کارهائی می کنند که خدا دوست ندارد و کسی از آن جلوگیری نمی کند، و هیچ کس بین آنها و کارهای بدشان مانع نمیشود.
۸۷(ودیدی که: آلات موسیقی و لهو در مدینه و مکه آشکار گردد.
۸۸(ودیدی که: مرد سخن حق گوید و امر به معروف و نهی از منکرکند ولی دیگران او را از این کار بر حذر می دارند.
۸۹(ودیدی که: مردم به همدیگر نگاه می کنند ، )به اصطلاح چشمو هم چشمی می کنند( واز مردم بدکار پیروی نمایند.
۹۰(ودیدی که: راه نیک خالی و راه رونده ندارد.
۹۱(ودیدی که: مرده را مسخره کنند و کسی برای او اندوهگین نشود.
۹۲(ودیدی که: سال به سال بدعت و بدیها بیشتر شود.
۹۳(ودیدی که: مردم و جمعیتها جز از سرمایه داران پیروی نکنند.
۹۴(ودیدی که: به فقیر چیزی دهند که برایش بخندند ولی در راه غیر خدا ترحم کنند.
۹۵(ودیدی که: علائم آسمانی آشکار شود و کسی از آن نگران نشود.
۹۶(ودیدی که: مردم مانند حیوانات در انظار یکدیگر عمل جنسی بجا می آورند و کسی از ترس مردم از آن جلوگیری نمی کند.
۹۷(ودیدی که: انسان در راه غیر خدا بسیار خرج کند ولی در راه خدا از اندک هم مضایقه دارد.
۹۸(ودیدی که: عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هیچ احترامی برای آنها قائل نیستند ، بلکه نزد فرزند از همه بدترند.
۹۹(ودیدی که: زنها بر مسند حکومت بنشینند ، و هیچ کاری جزخواسته آنها پیش نرود.
۱۰۰(ودیدی که: پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد ، و پدر و مادرش را نفرین کند و از مرگشان شاد گردد.
۱۰۱(ودیدی که: اگر روزی بر مردی بگذرد ولی او در آن روز گناه بزرگی مانند بدکاری ، کم فروشی ، و زشتی انجام نداده ، ناراحت است.
۱۰۲(ودیدی که: قدرتمندان ، غذای عمومی مردم را احتکار کنند.
۱۰۳(ودیدی که: اموال حق خویشان پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم )خمس( در راه باطل تقسیم گردد و با آن قماربازی و شرابخواری شود.
۱۰۴(ودیدی که: به وسیله شراب ، بیمار را مداوا کنند و برای بهبودی بیمار آن را تجویز نمایند.
۱۰۵(ودیدی که: مردم در مورد امر به معروف و نهی از منکر وترک دین بی تفاوت و یکسانند.
۱۰۶(ودیدی که: سر و صدای منافقان بر پا است ولی سر و صدای حق طلبان خاموش است.
۱۰۷(ودیدی که: برای اذان و نماز مزد می گیرند.
۱۰۸(ودیدی که: مسجدها پر است از کسانی که از خدا نترسند وغیبت هم نمایند.
۱۰۹(ودیدی که: شرابخوار مست ، پیش نماز مردم شود.
۱۱۰(ودیدی که: خورندگان اموال یتیمان ستوده شوند.
۱۱۱(ودیدی که: قاضیان برخلاف دستور خداوند قضاوت کنند.
۱۱۲(ودیدی که: استانداران از روی طمع ، خائنان را امین خودقرار دهند.
۱۱۳(ودیدی که: فرمانروایان ، میراث )مستضعفان( را در اختیاربدکاران از خدا بی خبر قرار دهند.
۱۱۴(ودیدی که: بر روی منبرها از پرهیزکاری سخن می گویند ولی گویندگان آن پرهیزکار نیستند.
۱۱۵(ودیدی که: صدقه را با وساطت دیگران بدون رضای خدا و به خاطر درخواست مردم بدهند.
۱۱۶(وقتی که دیدی: وقت )اول( نمازها را سبک بشمارند.
۱۱۷(ودیدی که: هم و هدف مردم ، شکم و شهوتشان است.
۱۱۸(ودیدی که: دنیا به آنها روی کرده
119(و دیدی که: نشانه های برجسته حق ، ویران شده است ، در اینوقت خود را حفظ کن و از خدا بخواه که خطرات گناه نجاتت بدهد...
]بحار، ج ۵۲، ص ۱۰۱ تا ۱۲۲؛اثباهٔ الهداهٔ ، ج ۷، ص ۸۶، ۲؛ المجالس السنیه ، ج ۵، ص ۳۹۸؛بحار، ج ۵۲، ص۲۵۶به بعد[
علائم حتمی الوقوع  ظهور با استفاده از روایات معصومین علیه السلام، اندک است.
در روایتی امام صادق علیه السلام  می فرمایند:پیش از ظهورقائم عجل الله تعالی فرجه الشریف پنج نشانه حتمی است:
1-قیام یمانی؛
2-فتنه سفیانی؛
3-صیحه آسمانی؛
4-قتل نفس زکیه؛
5-شکافتن زمین و فرو رفتن عده ای در بیابان.
]کمال الدین و تمام النعمة،شیخ صدوق ، ص650[
همچنین امام صادق فرموده است: »وقوع ندا]ی آسمانی[ از امور حتمی است؛ و سفیانی از امور حتمی است و یمانی از امور حتمی است و کشته شدن نفس زکیه ازامور حتمی است و کف دستی که از افق آسمان برون آید از امور حتمی است. و سپس اضافه فرمودند: »و نیز وحشتی در ماه رمضان است که خفته را بیدار کند و شخص بیدار را به وحشت انداخته و دوشیزگان پرده نشین را از پشت پرده بیرون می آورد.
]غیبت نعمانی، با ترجمه غفاری، باب14، ص365[
امیرالمؤمنین علیه السلام  از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم  روایت نموده که فرمودند: »ده چیزاست که پیش از قیامت حتماً به وقوع خواهد پیوست: فتنه سفیانی و دجال ، واقعه دخان]دود[، ظهور دابه، خروج قائم، طلوع خورشید از مغرب، نزول عیسی، خسوف در مشرق، خسوف در جزیرة العرب، و آتشی که از مرکز عدن شعله می کشد و مردم را به سوی بیابان محشرهدایت می کند«
]بحارالانوار، علامه مجلسی، ج52، ص209 و غیبت شیخ طوسی، ص 267[
امام محمد باقر علیه السلام  فرموده است: » در کوفه، پرچمهای سیاهی که ازخراسان بیرون آمده است، فرود می آید و وقتی مهدی علیه السلام  ظاهر شد، برای بیعت گرفتن به سوی آن می فرستد.«
]غیبت شیخ طوسی، ص274[
برای اطلاع کامل از علائم و نشانه ها و اوضاع و احوال آخرالزمان شما را توصیه می کنیم به کتاب "نوائب الدهور فی علائم الظهور" نوشته مرحوم میرجهانی که در 3 جلد نگاشته شده، و همچنین کتاب عصر ظهور نوشته علی کورانی مراجعه کنید
  United States
  • تشکر شده 2 بار
  • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-10-15 13:22:57
| نمایش تمام پست ها
فوق العاده بود
  Europe
  • تشکر شده 2 بار
  • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-10-15 13:54:49 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ویرایش  mnb در 16-10-15 12:56

مرسی داش نعیم
You have to log in before you can reply ورود | Register

قوانین امتیازات

QQ|موبایل|آرشیو|اخراجی ها|انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

17-09-21 16:48 GMT+4.5 , Processed in 0.070876 sec., 33 queries .

Powered by Discuz! X3

Release 20130801, © 2001-2017 Comsenz Inc.

All rights reserved for UCIRAN Forums © 2013-2017

پاسخ سریع به بالا بازگشت به لیست