| |

انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

 گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
 عضویت
نویسنده: alieffe

بحث و گفتگوی آزاد میان کاربران

  [کپی کردن لینک]
 • تشکر شده 487 بار
 • تشکر کرده 82 بار
زمان پست: 16-12-30 14:09:31 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
comedian 16-12-30 12:50
مهدی جان مسئله رو زیاد گنده کردی!
البته من به مدیرای ان ...

اي بابا،داش اون سياست رو كه خودت هم بهتر ميدوني دست رئيس جمهور كه نيست،رئيس جمهور فقط يه شخصيه كه كليه ي انتقادات و... مي افته ﮕردن اون، 10 تا رئيس جمهور ديﮕه هم عوض بشه بازم فرقي نميكنه،به قولي ﭼيز همون ﭼيزه فقط ﭘالانش عوض ميشه
 • تشکر شده 170 بار
 • تشکر کرده 292 بار
زمان پست: 16-12-30 15:01:12
| نمایش تمام پست ها
Mahdi_Hack 16-12-30 13:09
اي بابا،داش اون سياست رو كه خودت هم بهتر ميدوني دست رئ ...

والله
هر کی بیاد وضع همینه
 • تشکر شده 976 بار
 • تشکر کرده 2103 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-12-31 03:16:10 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
Moashrafi 16-12-30 11:48
چرا نظرش رو پاك كردين؟

من نپاکیدم
 • تشکر شده 121 بار
 • تشکر کرده 107 بار
زمان پست: 16-12-31 23:55:59 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻮﮐﻢ ﺗﻮ ﭼﻄــــــــــﻮﺭ؟
ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﭘـــﺮ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬـــــﺎﺳﺖ
ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﻟﻬﺎ ﺗﻨﻬـــــﺎﺳﺖ؟
ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭﻧﺪ
ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻭﻟﯽ ﺗﻨﻬــــــــﺎﯾﻨــــــــــــــﺪ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﺩﯾﺪﻡ ﺗﻮ ﭼﻄــــــــــــــــــــﻮﺭ؟
ﻧﮑﻨـــﺪ ﻫﯿـــﭻ ﮐﺴـــﯽ ﺍﯾﻨﺠـــــــﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺁﻥ ﺷﺎﻋــــــــــــﺮ :
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﻧﮑﻨﺪ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺁﺩﻡ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣـــــﺎﺩﺭ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻣـــــﺎﺭ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟـــــــــــــــــــﻤﻊ
ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﺳﺖ
ﻣﺸﮑـــــــﻮﮐــــــــــــــــــــﻢ
ﻧﮑﻨــــــــﺪ ﻫﯿــــﭻ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻨﺠــــــــــﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻮﮐــــــــــــــــــــﻢ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻄﺢ
ﭘــــــــــﺮ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬـــــــﺎﺳﺖ؟
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔـــــﻮﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔـــــﺮ ﮐــــــﻪ ﻫﺴﺖ
ﺩﻟﺶ ﺍﺯ ﮐﺜﺮﺕ ﻏــــﻢ ﻓﺮﺳـــــــﻮﺩﻩ ﺳﺖ
ﯾﺎ ﮐﻪ ﺭﻧﺠﻮﺭ ﻭ ﻏﺮﯾــــــــــــــــﺐ
ﺧﺴﺘﻪ ﻭﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﻩ
ﭘﺎﯼ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺍﺳـــــــــــــــــــﯿﺮ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭼــــــــــﺎﻩ
ﺧﺴﺘﻪ ﻭﭼﺸــــــــــــﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ
ﺗﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﺪ
ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﺟﺎ ﻫﺴﺘــــــــــﻨﺪ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺁﻥ ﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻨـــــــــــــــــــــــــﻬﺎﯾﯽ
ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﺟﺎ ﻫﺴﺘـــــــــــــــﻨﺪ
ﻫﯿﺞ ﮐﺲ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴـــــــﺖ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻧﯿﺴـــــــــﺖ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻫﯿﭽﮑـــــــــــــﺲ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻮﮐﻢ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻮﮎ
ﭼﻪ ﻋﺠﺐ ﭼﯿﺰﯼ ﮔﻔﺖ
ﭼﻪ ﺷﮑﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺯﺩ
ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﻔﺖ : ﺍﮔﺮ ﺍﺷﮏ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻡ ﻧﺮﺳﺪ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻢ
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﯾﺎﺩﯼ ﻧﮑﻨﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻢ
ﺑﺮ ﻟﺐ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺳﮑﻮﺕ
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﯾﺎﺩﯼ ﻧﮑﻨﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻢ
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﺁﻫﯽ ﻧﮑﺸﻢ
ﺍﻧﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬـــــﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻢ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻣــــــﺎﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﮏ ﺩﺍﺭﻡ.
 • تشکر شده 170 بار
 • تشکر کرده 292 بار
زمان پست: 17-01-01 00:05:35
| نمایش تمام پست ها
MASTER GOLD 16-12-31 22:55
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻮﮐﻢ ﺗﻮ ﭼﻄــــــــــﻮﺭ؟
ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﭘ ...

بسیار زیبا

لیست اعضایی که تشکر کرده اند

MASTER GOLD(17-01-01 00:30)  
 • تشکر شده 487 بار
 • تشکر کرده 82 بار
زمان پست: 17-01-01 00:07:23 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
MASTER GOLD 16-12-31 22:55
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻮﮐﻢ ﺗﻮ ﭼﻄــــــــــﻮﺭ؟
ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﭘ ...

like

ههه كلا آمار زمين فيكه شكي توش نيست!

لیست اعضایی که تشکر کرده اند

MASTER GOLD(17-01-01 00:31)  
 • تشکر شده 154 بار
 • تشکر کرده 7 بار
زمان پست: 17-01-01 01:33:49 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
MASTER GOLD 16-12-31 22:55
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻮﮐﻢ ﺗﻮ ﭼﻄــــــــــﻮﺭ؟
ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﭘ ...

یاد این آهنگ افتادم

لیست اعضایی که تشکر کرده اند

MASTER GOLD(17-01-01 08:46)  
 • تشکر شده 121 بار
 • تشکر کرده 107 بار
زمان پست: 17-01-01 09:03:53 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
من قطاری دیدم
که سیاست میبرد و
.
.
.
چه خالی میرفت !
 • تشکر شده 196 بار
 • تشکر کرده 34 بار
زمان پست: 17-01-03 16:18:58 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
MASTER GOLD 16-12-31 22:55
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻮﮐﻢ ﺗﻮ ﭼﻄــــــــــﻮﺭ؟
ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﭘ ...

آندو مؤنث آمد هههههه
 • تشکر شده 121 بار
 • تشکر کرده 107 بار
زمان پست: 17-01-03 16:40:35 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
Ali7 17-01-03 15:18
آندو مؤنث آمد هههههه

ﺩﺳﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ !
 • تشکر شده 976 بار
 • تشکر کرده 2103 بار
 نویسنده| زمان پست: 17-01-03 20:34:35 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
Ali7 17-01-03 14:48
آندو مؤنث آمد هههههه

خخخخخخخخخخخخ
 • تشکر شده 196 بار
 • تشکر کرده 34 بار
زمان پست: 17-01-03 23:56:03 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
MASTER GOLD 17-01-03 15:40
ﺩﺳﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ !

صحیح است ولی با کنایه :|
 • تشکر شده 487 بار
 • تشکر کرده 82 بار
زمان پست: 17-01-06 17:07:52 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
comedian 17-01-05 20:25
تناقض در بازگویی داستان ابراهیم
اینو تو گوگل سرچ کنید,واقعا شوکه میشید :-|

ههه شيخ ببينه تاﭘيك شبهه ميزنه باز

خخخ
 • تشکر شده 196 بار
 • تشکر کرده 34 بار
زمان پست: 17-01-06 22:15:08 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
Mahdi_Hack 17-01-06 16:07
ههه شيخ ببينه تاﭘيك شبهه ميزنه باز

خخخ

ههههههه
You have to log in before you can reply ورود | عضویت

قوانین امتیازات

QQ|آرشیو|اخراجی ها|تلفن همراه|انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

18-05-28 09:26 GMT+4.5 , Processed in 0.596637 sec., 46 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Release 20180101, © 2001-2018 Comsenz Inc.

All rights reserved, For UCIRAN Forums , © 2013-2018

پاسخ سریع به بالا بازگشت به لیست