| |

انجمن یوسی ایران

 گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
 عضویت
دیدن: 1195|پاسخ: 11

[ دیگر ] خر سلطان جنگل!

[کپی کردن لینک]
زمان پست: 16-12-23 22:50:26 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها |حالت خوانده شده
ﺧﺮ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞ ﺷﺪ !!!!
ﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ۶ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ۶ ﻋﺼﺮ ﺑﺨﻮﺍﺑﻨﺪ !
ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻏﺬﺍ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﭼﺎﺭﭘﺎﯾﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ۶ ﻟﻘﻤﻪ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ .
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﭘﯿﻨﮓ ﭘﻮﻧﮓ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ۶ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﯿﺰ ۶ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺧﻮﺏ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺧﺮ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﯾﯽ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩ
ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﻝ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﺰﯼ، ﺧﺮﻭﺱ ﺳﺎﻋﺖ ۵ ﻭ ۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻭﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪ .
ﺧﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :
ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻭ ﺗﺨﻠّﻒ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺷﺪّ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﻃﯽ ﻣﺮﺍﺳﻤﯽ ﺧﺮﻭﺱ ﺭﺍ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩ .
ﻫﻤﻪ ﯼ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺧﺮﻭﺱ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺩﻗّﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ .
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻝ، ﺧﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮒ ﺑﻮﺩ .
ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭﺵ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﻣﻦ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﯿﻢ ﻗﯿﺎﻡ ﮐﻨﯿﻢ، ﻭﻟﯽ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﻧﻈﻢ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰﺩ، ﺣﺎﻝ ﺑﮕﻮ ﻋﻠّﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ؟ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩﯼ؟
ﺧﺮ ﮔﻔﺖ :
ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮّﯾﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺍﺑﻼﻍ ﮐﺮﺩﻡ،
ﺷﻤﺎﻫﺎ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻝ ﻋﯿﻦ ﺑُـﺰ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮﺩﯾﺪ ؟ !!
ﭼﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﻭﻫﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰﯼ !!!
زمان پست: 16-12-24 01:56:13 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ممنون،واقعا داستان خوب و عبرت آميزي بود،دقيقا منظور رو رسوند
زمان پست: 16-12-24 02:21:52 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
از این داستان نتیجه میگیریم که:
خر نباشیم
زمان پست: 16-12-24 08:37:03
| نمایش تمام پست ها
Hadi‌ Moghadam 16-12-24 02:21
از این داستان نتیجه میگیریم که:
خر نباشیم

واقعا
زمان پست: 16-12-24 14:44:22 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها

سر کلاس استاد داشت فلسفه کلمه خر رو توضیح میداد!
زمان پست: 16-12-24 14:46:07 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها

سر کلاس استاد داشت فلسفه کلمه خر رو توضیح میداد!
روکرد به ما گفت:
در کل، خر به معنی بزرگ و ارجمند هست
مثل خرپول، خرخون، خرشانس
پس شما همتون خرید
منم برگشتم گفتم:
استاد شکسته نفسی می کنید... چشاتون خر میبینه
خری از خودتونه....
خودتون از همه خر ترید
اصلا اگه یه خر توی این کلاس باشه اونم شمایید.
.
.
.
نمی دونم چرا بیرونم کرد از کلاس..
 نویسنده| زمان پست: 16-12-24 15:33:14 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
Mahdi_Hack 16-12-24 01:56
ممنون،واقعا داستان خوب و عبرت آميزي بود،دقيقا منظور رو رسوند

زمان پست: 16-12-24 16:00:46 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
خیلی خوب بود لایک...
زمان پست: 16-12-24 19:51:05 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
پس اطاعت بي چون و چرا ممنوع
 نویسنده| زمان پست: 16-12-25 01:42:25 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
داش فعلا که اطاعت بی چون و چراست همه میترسن بلای خروس بیاد سرشون!
 نویسنده| زمان پست: 16-12-25 01:42:52 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
alireza-m 16-12-24 16:00
خیلی خوب بود لایک...

ممنون
You have to log in before you can reply ورود | عضویت

قوانین امتیازات

QQ|آرشیو|اخراجی ها|تلفن همراه|فعال در زمینه های موبایل، اینترنت، کامپیوتر و مباحث مرتبط

19-01-21 11:15 GMT+3.5 , Processed in 0.090853 sec., 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Release 20180101, © 2001-2019 Comsenz Inc.

All rights reserved, For UCIRAN Forums , © 2013-2019

پاسخ سریع به بالا بازگشت به لیست