انجمن یوسی ایران

| |

انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

 گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
 Register
دیدن: 232|پاسخ: 8

[ دیگر ] چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

[کپی کردن لینک]
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-11-22 02:02:46 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها |حالت خوانده شده

پاسخ اجمالی
یکی از علت های زیاد بودن ارث مرد نسبت به زن آن است که نفقه زن بر عهده مرد است؛ یعنى مرد علاوه بر این که باید مخارج خود را تأمین کند، موظف است هزینه زندگى زن و فرزندان را هم تأمین نماید. از سوى دیگر، مرد دهنده مهریه و زن گیرنده آن است.
در واقع میتوان ادعا کرد که آنچه زن از ارث و مهریه نصیبش میشود، پس انداز او قرار می گیرد، در حالى که سهم الارث مرد، صرف مخارج زندگى خود و همسر و فرزندانش میشود. علاوه بر این؛ در شرع اسلام، تکالیفى برعهده مرد گذاشته شده است که مستلزم صرف مال می باشد؛ مانند هزینه هایى که مرد باید در راه جهاد بپردازد و یا جایى که یکى از بستگان، به صورت خطایى مرتکب قتل یا جرحى شود، مرد به عنوان عاقله، در پرداخت دیه مقتول، مسئولیت دارد، در حالى که زن هیچ مسئولیتى در این زمینه ها ندارد. گرچه به ظاهر، سهم مرد دو برابر سهم زن است، لکن در عمل بهره واقعى او از ثروت هاى جامعه به مراتب کمتر از زن است. چه این که مرد در مقابل ارث زیادترى که می گیرد، مسئولیت هاى مالى سنگین ترى نیز بر دوش دارد. در یک کلام می توان گفت: علت تفاوت ارث زن و مرد به دلیل ایجاد توازن و تعادل میان حقوق و تکالیف هر یک از آنان است.
پاسخ تفصیلی
قبل از پرداختن به پاسخ سؤال، لازم به تذکر است که قاعده دو برابر بودن سهم مرد نسبت به زن، یک قاعده کلى نیست، بلکه در شرع و قانون، مواردى وجود دارد که در ارث بردن، فرقى میان زن و مرد نیست؛ مانند پدر و مادر میت که هر دو به صورت مساوى ارث می برند و فرقى بین آنها وجود ندارد.
از دیرباز، این سؤال مطرح بوده است که چرا ارث زن نصف ارث مرد است و آیا این نوعى تبعیض به نفع مردان نیست؟ در روایتى از امام صادق)ع( سؤال می شود که چرا زن که ضعیف تر است و احتیاج به حمایت بیشترى دارد، باید از ارث یک سهم داشته باشد و مرد که از حیث قواى بدنى و جسمانى قوی تر از اوست، باید دو سهم از میراث میت را تصاحب نماید؟امام‎ )ع‎( در پاسخ‎ ‎می‎ فرماید‎:‎ [به دلیل این که مرد تکالیف بیشترى داشته و مسئولیت هاى سنگین ترى بر دوش دارد. مرد باید به جهاد برود و مخارجى را در این زمینه متحمل شود، مرد باید علاوه بر مخارج خود، مخارج زندگى همسر خود را نیز تأمین نماید. مرد در ردیف عاقله است و باید در جنایت خطایى بستگان خود، با پرداخت مال، معاونت نماید در حالى که زن چنین وظایفى را ندارد. ]1
در روایت دیگرى از امام صادق)ع( بر این نکته تأکید شده که پرداخت مهریه از سوى مرد به زن، جبران نقصان ارث زن است. ]2[
آنچه در اسلام در باب ارث بیان شده، در واقع انقلابى به نفع زنان است. در جاهلیت، زن و دختران میت از ارث محروم بودند و تمامى میراث میت به پسران او انتقال می یافت، لکن اسلام قوانین جاهلى را باطل نمود ]3[و زن را در زمره وراث میت قرار داده و به زن از همان ابتدا، در تملک و تصرف در اموال، استقلال اعطا نمود، امرى که به تازگى و در دو قرن اخیر به تدریج وارد قوانین کشورهاى اروپایى شد.
با این که در ظاهر ارث مرد دو برابر ارث زن است، اما با دقت بیشتر روشن می شود که از یک نظر، ارث زنان دو برابر مردان است و این به خاطر حمایتى است که اسلام از حقوق زن کرده است.
وظایفى که بر عهده مردان گذارده شده، موجب می شود در عمل، نیمى از در آمد آنان صرف زنان گردد. مرد باید هزینه زندگى همسر خود را طبق نیازمندى او از مسکن و پوشاک و خوراک و سایر لوازم بپردازد و هزینه زندگى خود و فرزندان نیز بر عهده اوست. حتى اگر شأن زن و موقعیت او اقتضا کند تا خدمتکارى را استخدام نماید و خودش هم توان مالى پرداخت مزد او را داشته باشد، باز هم پرداخت حقوق و مزد خدمتکار برعهده مرد است. ]4[
با این توضیحات، مشخص می شود که زیاد بودن ارث زن، لازمه توازن و تعادل میان ثروت زن و مرد است و در این میان اگر اعتراضى هست باید از سوى مردان باشد نه زنان. ]5[
در مقابل وظایفى که مرد برعهده دارد، زن از پرداخت هرگونه هزینه اى معاف است و حتى نسبت به تأمین مخارج خود از قبیل پوشاک، خوراک و... هیچ گونه مسئولیتى ندارد، لذا در عمل، این زن است که سهم بیشترى از اموال را در اختیار می گیرد. در تفسیر نمونه؛ مثالى بیان شده که براى روشن شدن موضوع مفید است و آن این که اگر فرض کنیم مجموع ثروت هاى موجود در دنیا 30 میلیارد تومان باشد که از طریق ارث، تدریجاً در میان زنان و مردان جهان )دختران و پسران( تقسیم گردد، از این مبلغ 20 میلیارد تومان سهم مردان و 10 میلیارد تومان سهم زنان است. زنان مطابق معمول ازدواج می کنند و هزینه زندگى آنان بر دوش مردان خواهد بود و به همین دلیل، زنان می توانند ده میلیارد تومان خود را پس انداز کنند و در بیست میلیارد سهم مردان عملاً شریک خواهند شد؛ زیرا سهم مرد، خرج زن و فرزندان می شود، پس در واقع، نیمى از سهم مردان که ده میلیارد تومان می شود، مصرف زنان خواهد شد. با اضافه کردن این مبلغ به ده میلیاردى که زنان پس انداز کرده بودند، در مجموع صاحب اختیار بیست میلیارد خواهند بود. ]6[
با توجه به مطالب ذکر شده می توان علل نصف بودن ارث زن را در سه بخش خلاصه نمود:
الف. مهریه: هنگام انعقاد عقد ازدواج، مرد مکلف است مهریه اى مناسب براى زن در نظر بگیرد که هر وقت زن آن را مطالبه نمود، باید مهریه را در اختیار او قرار دهد. در غیر این ‏صورت زن هیچ وظیفه اى نسبت به تمکین در مقابل شوهر ندارد. پس، از ابتداى شروع زندگى، مرد شرعاً مکلف است مهریه اى براى زن مقرر دارد و این یکى از عللى است که در برخى سخنان اهل بیت‏)ع( به آن اشاره شده است. ]7[
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-22 02:05:41 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها

ب. نفقه: در زندگى زناشویى، مرد مکلف است علاوه بر تأمین مخارج زندگى خود، مخارج زن و فرزندان را نیز به عهده بگیرد، تأمین خوراک، پوشاک و مسکن متناسب با شأن زن از جمله وظایف مرد است. زن حتى اگر ثروت کلانى هم داشته باشد، هیچ مسئولیتى در زمینه تأمین مخارج خود و فرزندانش ندارد. زن نه تنها هیچ بار مالى را در زندگى زناشویى بر دوش نمی کشد، بلکه در صورت تمایل حق دارد در قبال کارهاى معمول خود در منزل از قبیل شیر دادن و پخت و پز و... از شوهر خود اجرت دریافت دارد.
ج. وظایف ویژه مرد: مسئولیت هاى سنگینى برعهده مرد گذاشته شده است که زن از آن معاف است؛ مانند جهاد در راه خدا و... مرد باید با مال و جان خود جهاد کند. چنانچه در آیات قرآن جهاد با مال مقدم بر جهاد با جان است. مرد باید هزینه هاى مربوط به جهاد را خود پرداخت نماید. ]8[در جنایاتى که خویشاوندان باید دیه را بپردازند، زن از پرداخت دیه و همیارى در این امر معاف شده است.
ملاحظه می شود که اسلام نخواسته است به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانونى وضع کند. اسلام نه جانبدار مرد است و نه جانبدار زن، اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانى که باید در دامن آنها پرورش یابند و نیز سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است. ]9[به هر حال، اسلام بر اساس وظایف و تعهدات اقتصادى و مالى که براى مرد در نظر گرفته است، اقدام به تقسیم ثروت در مواضع مختلف و از جمله ارث نموده و هیچ تبعیضى در این مقوله قابل ادعا نیست. از طرفى، مجموعه قواعد و مقرراتى که در مورد زن و مرد در اسلام وجود دارد، ایجاب می کند که قوانین آن در باب ارث و... به شکل خاصى باشد و این امر نمی تواند محل اشکال به قوانین مدنى اسلام باشد.
در نهایت ممکن است گفته شود که اگر چنین است که مخارج زن برعهده مرد است، پس زن را چه حاجتى است به داشتن ثروت و اندوخته؟
در جواب می توان گفت: مهریه و ارث زن به عنوان پس اندازى است براى آینده اش که اگر احیاناً از همسر خود جدا شد و یا همسرش فوت کرد، براى اداره زندگى خود پس اندازى داشته باشد ]10[و در کمال آرامش و عزت نفس ادامه زندگى دهد.
اما این که نفقه زن بر عهده مرد است، براى آن است که زن بدون دل مشغولى و دغدغه خاطر، به پرورش فرزندانى برومند و کارآمد براى جامعه بپردازد و حرارت و گرماى کانون خانواده را که اصلی ترین هسته اجتماع می باشد، تأمین کند.
در خاتمه توجه خواننده عزیز را به این نکته معطوف می دارد که هرگاه در اثر شرایط خاصى حمایت بیشترى از زن یا دختر، ضرورى به نظر آید، در چنین مواقعى صاحب مال با اتخاذ تدابیرى که در شرع مقدس آمده است، می تواند حمایت لازم را از فرد مذکور به عمل آورد؛ بدین معنا که اگر پدرى احیاناً حمایت بیشترى از دختر خود را ضرورى تشخیص دهد می تواند در ایام حیات خود، قسمتى از اموال خود را به او هبه نماید یا این که از محل ثلث اموال خود، مبلغى بیش از سهم الارث را از باب وصیت به دختر خود اختصاص دهد.
]1[ . حر عاملى، وسائل الشیعة، ج 26، ص 93، مؤسسه آل البیت؛ شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج 9، ص174 و 275، دار الکتب الاسلامیة؛ الکافى، ج 7، ص 85.
]2[. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج 2، ص 57، دار الکتب الاسلامیة، 1365ش.
]3[. ابوالفتح رازى، تفسیر روض الجنان، ج 10، ص 268، بنیاد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس رضوى.
]4[. ساوجى، مریم، حقوق زن در اسلام و خانواده، ص 113، مجرد، چاپ دوم، 1371ش.
]5[. فضل الله، محمد حسین، نقش و جایگاه زن در حقوق اسلامى، ترجمه: فقهى زاده، عبدالهادى، ص 23، نشر دادگستر.
]6[. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 3، ص 288، دار الکتب الاسلامیة.
]7[. قمى مشهدى، محمد بن رضا، کنز الدقائق، ج 3، ص 343، چاپ وزارت ارشاد.
]8[. قاضى طباطبایى، تحقیق در ارث زن از دارایى شوهر، ص 143، میهن، 1353ش.
]9[. مطهرى، مرتضى، نظام حقوقى زن در اسلام، ص 253، نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول، 1353س.
]10[. طالقانى سید محمود، پرتویى از قرآن، ج 6، ص 90، تهران، شرکت سهامى انتشار.
  Europe
 • تشکر شده 48 بار
 • تشکر کرده 26 بار
زمان پست: 16-11-22 02:12:42 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
منبع رو هم بنویس Wikipedia
  Europe
 • تشکر شده 153 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-11-22 02:15:48 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ویرایش  ahmad30 در 16-11-22 01:20

تو این موارد هم شبهه زیاده
  Europe
 • تشکر شده 211 بار
 • تشکر کرده 51 بار
زمان پست: 16-11-22 02:16:40 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
عجب شیخ،تا گفتم ارث فوری رفتی از استاد هات مطلب گیر آوردی،واقعا بی کاری و پیگیر!!!
ماشالا همیشه خدا هم یه تومار آماده میکنی!!
  Europe
 • تشکر شده 153 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-11-22 02:21:33 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
Mahdi_Hack 16-11-22 01:16
عجب شیخ،تا گفتم ارث فوری رفتی از استاد هات مطلب گیر آور ...


خخخخ عجب سرعت عملی
  United States
 • تشکر شده 146 بار
 • تشکر کرده 257 بار
زمان پست: 16-11-22 02:23:03
| نمایش تمام پست ها
دادا این حرفا دیگه تو گوش جوونای مملکت نمیره
دیگه همه جوونا تحصیل کرده شدن و به درجه ای از فهم و آگاهی رسیدن که خودشون با کمی تفکر به این نتیجه میرسن که این مطالب دروغ و بی ارزش هست.و افرادی برای سود بردن خودشون اینا رو بیان میکنند
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-22 02:36:52 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
Farshid.Rojhelat 16-11-22 01:12
منبع رو هم بنویس Wikipedia

پایین مطلب همه منابع است
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-22 02:42:15 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
mamadidj 16-11-22 01:23
دادا این حرفا دیگه تو گوش جوونای مملکت نمیره
دیگه همه ج ...

ای کاش همین بود که میگی،اما بچه ها خیلی هاشون فریب همین سایت های ضد دین خوردن یا لااقل دچار شک و تردید شدن مگر نه علیه قرآن حرف نمیزدند
You have to log in before you can reply ورود | Register

قوانین امتیازات

QQ|موبایل|آرشیو|اخراجی ها|انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

17-09-21 16:43 GMT+4.5 , Processed in 0.129347 sec., 42 queries .

Powered by Discuz! X3

Release 20130801, © 2001-2017 Comsenz Inc.

All rights reserved for UCIRAN Forums © 2013-2017

پاسخ سریع به بالا بازگشت به لیست