انجمن یوسی ایران

| |

انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

 گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
 Register
دیدن: 1104|پاسخ: 8

[ دیگر ] شبهه:الله و آفریدن آدم

[کپی کردن لینک]
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-11-20 01:24:47 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها |حالت خوانده شده
ویرایش  naim در 16-11-20 00:33

نویسنده: مهناز حسینی
چکیده
این نوشتار نقدی است بر  مقاله ی »الله و آفریدن آدم - دروغ های با بن مایه«  که بررسی موضوع »آفرینش  آدم و حوا)ع( از منظر  قرآن« را  مورد تحلیل و  بررسی قرار داده است و  در این بین، به مباحث  دیگری نیز گریز زده است.  در نوشته حاضر سعی می کنیم با رعایت انصاف و امانت  در برداشت از آیات قرآنی  و با استفاده از دلیل های  اطمینان بخش به ارزیابی »اتهام های نویسنده به  خداوند« و »ادعاهای  نویسنده درباره داستان  قرآنی آفرینش آدم)ع(«  بپردازیم.
مقدمه
بشر همیشه به این مسأله  فکر می کرده و می کند که  از کجا آمده؟ کی و چگونه خلق شده؟ و به کجا میرود؟ ادیان الهی اطلاعاتی را در این زمینه به او  داده اند، یا مقدّماتی را مطرح کرده اند که بشر را به تحقیق وا دارند. در این  میان عده ای با سوء استفاده از این خواست بشر،سعی در گل آلود کردن ذهن او نموده اند، تا ماهی کفر و همچنین شک و دودلی  شکار کنند.از جمله،  نویسنده ی مقاله ی »الله و  آفریدن آدم- دروغ های با بن مایه« همین شیوه را در پیش گرفته است. آنچه می‎ ‎آید  ت... است در جهت نقد و  ارزیابی ادعاهای نویسنده  مذکور که در محورهای  ذیل ارائه خواهد شد:
الف( خداشناسی
ب( آفرینش آدم و حوا
ج( خلقت عیسی و مقایسه با  خلقت آدم
د( دست کاری الله در رحم زنان!
ذ( بهشت و دوزخ
در نوشتار حاضر به دو  محور نخست خواهیم  پرداخت
خداشناسی
نویسنده در اشکال به »الله«،اشکالاتی چند را  مطرح نموده که در موارد ذیل خلاصه می شود:
1( آرمان الله از آفریدن  آدم جز این که چه به شوق  و رغبت و یا به جبر و  کراهت تسبیح و تقدیس او را نماید، چیز دیگری نیست.الله می گوید من بر غیب آسمان ها و زمین دانایم پس چگونه آگاه نبود که  شیطان در سجده کردن بر  آدم گوش به فرمان او  نمیدهد؟ الله تنها به دلیل سرپیچیدن شیطان در  برابر سجده نکردن بر آدم او را کافر دانسته است.آیا  با این رفتار دلیرانه شیطان )اگر شیطانی وجود داشت(  نباید پذیرفت که او نخستین  آزادیخواه و پایه گذار  آزادی در جهان هستی است؟در آن زمان که اللهِ  توانا،آدم و حوا را به  بهشت میفرستاد آیا نمی  توانست پیش بینی کند که  شیطان هم به بهشت راه  خواهد یافت تا آدم و جفتش را بفریبد؟
2( آیا الله همان »حجر  الاسود« در خانه کعبه نیست که آفریننده آن )محمد( پیام هایی به نام او  نوشته و به خورد مردم داده است؟
3( بنابر آیات 17 و 18  سوره حجر و آیات 6 تا 8  سوره صافات، الله از ترس شیطان به آسمان ها پناه برده و دورش را نیز آتش بار گذاشته تا در امان باشد.
نتیجه ای که نویسنده از این ادعاها می گیرد این است که الله، ناتوان، ناآگاه و دروغ گو است!
نقد:
تصویری که یک خداشناس  موحّد از خدا دارد چنانچه بر اساس براهین عقلی و محکم استوار باشد جایی برای خرده گیری های امثال نویسنده مورد نظر،باقی نمیگذارد.سخن ما به این نویسندگان آن است که قضاوت پیرامون معانی و مفاهیم درون دینی بدون  توجه به اصول برون دینی امکان ناپذیر است. اتهام ناتوانی،ناآگاهی،  ناراستی و... زدن به خدا  توسط نویسنده مزبور مبتنی بر برداشت های سطحی از  آیات قرآنی و بدون در نظر گرفتن اصول دینی اسلام بوده است. با این حال،به  صورت جزئی به ادعاهای  نویسنده خواهیم پرداخت  تا پرده ی ابهام از  دیدگان مخاطبان گرفتار این دست مقالات زدوده شود:
الف( خدایی که ما می  شناسیم نیازی به تسبیح و  تقدیس ندارد.او بی نیاز  بی همتاست.تسبیح و تقدیس الهی نه از این روست که او نیازمند است بلکه او سزاوار تسبیح و تقدیس است.بزرگی و عظمت او که در آینه جهان هستی و در وجود  آدمی به خوبی نمایان است انسان آگاه را به حمد و  ستایش او وامی دارد. به علاوه در تسبیح و تقدیس و  عبادت الهی منافع فردی و  جمعی فراوانی وجود دارد که جهان امروز نمیتواند منکر آن باشد.]1[در یک کلام، تسبیح و تقدیس خدا وظیفه ای است که عقل، فطرت و وجدان آدمی بر آن تأکید دارند.
ب( شیطان با تمرد از  فرمان خدا خود را خوار  ساخت و درون پلید خویش را نمایان کرد. خداوند دانای حکیم، صحنه آزمونی را هم  برای آدم و هم شیطان  فراهم ساخت تا این  موجودات دارای اختیار،  در آن شرکت جویند و آن  کس که شایسته تر است به کمال سزاوار خود نایل شود. با این وصف، دانا بودن به آنچه شیطان با خود کرد آیا باید موجب میشد که  این آزمون حقیقت یاب  برگزار نشود؟! ]2[یا آگاهی از این که شیطان هم به بهشت راه خواهد یافت تا آدم و جفتش را بفریبد چرا باید مانع از انجام این آزمون مشترک باشد.
باید توجه داشت که خلاف و  گناه با علم ازلی خداوند محو نمی شود و فاعل آن بدین وسیله نمی تواند خود را تبرئه کند؛ زیرا با اینکه خداوند نسبت به کارهای همه ی موجودات علم پیشین دارد؛ ولی این  علم هرگز موجب جبر نمیشود؛ به ویژه اینکه در مورد موجودات دارای عقل و اختیار مؤید آزادی آن  موجود نیز هست؛ مثل استادی که با توجه به میزان سعی و تلاش شاگردش آینده ی او  را از قبل میداند.خداوند وقتی آدم را آفرید، »اسماء« ]3[ را به او  آموخت و او را نسبت به  نزدیک شدن به درخت  ممنوعه هشدار داد و شیطان را به او شناساند و آدم  را از وسوسه هایش برحذر  داشت. با این وجود، آدم با خوردن اختیاری و ارادی از درخت ممنوعه و فریب خوردن از شیطان، خودش عامل رانده شدن خویش از بهشت و گرفتاریش است یا  خداوند؟ آیا شیطانی که  جزو مقرّبان بود وقتی خود از فرمان خدا سرپیچی کرد و تکبّر کرد، جز این است که خود او، عامل گرفتاریش شد؟
ج( آنچه بر کفر شیطان دلالت دارد اعمال خبیثانه اوست که با قساوت و شدت  فراوان انجام گرفته و میگیرد. ابلیس نه تنها در  برابر فرمان خدا سر  فرود نیاورد و نه تنها  از این تمرد توبه نکرد  بلکه قسم
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-20 01:35:17 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
به خدا دانست؟! نویسنده که شیطان را ملقب به اولین آزاداندیش نموده باید به این سؤال پاسخ دهد که  آیا هر تمرّد و عدم  پذیرشی،آزاداندیشی است؟! اگر جواب مثبت است، پس اگر به فردی گفته شود  مواظب باش از پل سقوط نکنی و او خود را پرت کند، نیز آزاداندیش است!
د( در هیچ منبع اسلامی این  مطلب خنده آور نیامده است که حجرالاسود همان الله  است! و نویسنده باید پاسخ  دهد که منبع این ادعای او  چیست؟ اما اینکه نویسنده،  پیامبر اسلام را پدید  آورنده ی قرآن دانسته نه  تنها ادعایی بی دلیل است  بلکه ادله محکم فراوانی  در کتب اعتقادی می توان  یافت که قرآن کلام خدای  متعال است و بر پیامبر  نازل شده است. بهترین  شاهد بر این ادعا حریف  طلبی )تحدی( قرآن است که  نه در آن زمان و نه  تاکنون کسی موفق به  آوردن مثل قرآن نشده است. ]5[
ذ( مشخص نیست چگونه  نویسنده از آیات 17 و 18  سوره حجر و آیات 6 تا 8  سوره صافات، پناه بردن  خدا به آسمان و حفظ خود  از شیطان به وسیله  آتش بار را فهمیده است! به نظر  می رسد تعصب شدید نویسنده  بر افکار انحرافی خود  همراه با ناآگاهی از  ادبیات عرب و اصول ادبیات  عرب مانع از برداشت درست  وی از آیات مربوطه شده  است.
آفرینش آدم و حوا
نویسنده در خصوص نقل قرآنی  آفرینش آدم و حوا اشکالاتی  طرح می کند که در موارد  زیر قابل بیان است:
1( طبق آیات 30 تا 38  سوره بقره:
الف( در حالی که هنوز میان الله و فرشتگان، سخن از  آفرینش آدم بود ناگهان  سر و کله آدم پیدا شد پیش  از آن که آفریده شده باشد. در اینجا نه تنها آفرینش  آدم نامشخص است، روشن  نیست شیطان و فرشتگان را  چه موقع و چگونه آفریده  است؟
ب( با اینکه کوچک ترین  سخنی از آفریدن جفت آدم به میان نیامده بود در آیه  35 او را همنشین آدم در  بهشت معرفی نموده است.
ج( میان آیات مذکور و آیات 9 تا 11 سوره فصلت  دوگانگی چشم گیری وجود  دارد؛ زیرا برابر آیات  سوره فصلت، در این نخستین  روز آفرینش جهان هستی، به  هیچ روی سخن از آفریدن  آدم و حوا و فرشتگان و  داستان شیطان و فرستادن  آدم و جفتش به بهشت به  میان نیامده که سخن از  آفریدن زمین و اهل زمین و  روزی آن ها برای چهار  روز است که پس از آن به  خلقت آسمان ها پرداخته  است. به علاوه اگر آن گفته  الله درست باشد که در  آغاز کار )اهل زمین را  هم آفریده( دیگر چه نیازی  به ساختن آدمک گلی بود؟
د( الله در آیه 35 سوره  بقره آدم و حوا را از دست زدن به درخت گندم یا سیب  نهی کرده است. اینجا این  پرسش پیش می آید که گندم  از درخت به دست نمی آید.  به علاوه الله در آیه 19  سوره اعراف نام درخت  انگور و غیر آن را هم بر  دو درخت انگور و سیب  افزوده است که این چند  گویی ها نشان از فراموشی  یا دروغ گویی اوست. از این ها گذشته در تورات فقط از درخت معرفت نام می برد.
ذ( الله در آیه 35 سوره  بقره از فرشته و شیطان و  سرپیچی سخن می گوید در  حالی که در سِفر پیدایش  تورات یادی از آن ها  نشده؛ پس در این باره الله دروغ گفته است.
2( نویسنده با تمسک به  آیات 11 تا 25 سوره  اعراف می گوید: در این  آیات از همسر آدم به نام  حوا یاد شده که چنین  نامی در درون مایه عربی  قرآن دیده نمی شود و  تنها از جفت آدم نام  برده شده که روشن نیست  نام حوا را چه کسی و در  چه زمانی به جفت آدم  داده و به درون کلام الله  راه یافته است.
3( در آیه 189 سوره  اعراف بیان می شود که جفت آدم را از خود او آفریده  و این جفت باردار گریده  است؛ ولی روشن نیست این  بارداری در کجا انجام  شده است؟
4( داستان آفریدن آدم هم  به گونه آفرینش جهان هستی  در هر سوره و در هر آیه  به گونه ای دیگر از سوره  و آیه دیگر آمده است که  هیچ یک با دیگری برابری  ندارد.
5( در آیه 36 سوره روم،  الله می گوید که »شیطان«  آدم را به لغزش انداخت؛  ولی در باب دوم تورات  آمده است که »مار« او را فریفت. باید از الله پرسید  کدام بود: شیطان یا مار؟
نقد:
در پاسخ به نویسنده می  توان گفت:
الف( متأسفانه برداشت سطحی بدون توجه به رسالت قرآن و عدم آگاهی لازم از سبک و سیاق ادبی زبان، منشاء  بسیاری از تشکیک های  نویسنده مورد نظر شده  است. قرآن کتاب تاریخ نیست تا تمام زوایای تاریخی  را با گزارش لحظه به  لحظه اتفاقات بیان نماید؛  بلکه به فراخور حال و  متناسب با نکته تربیتی مورد نظر، گزارش هایی کلی از  اتفاقات تاریخی ارائه می  دهد. به علاوه تمام آیات  مرتبط با موضوع را باید در کنار هم دید؛ البته نباید  همچون نویسنده مزبور  گمان نمود که هر آیه یا  سوره که جلوتر آمده  لزوماً می بایست واقعیتی  که زودتر واقع شده را  بیان می نمود. این نگاه  سطحی نویسنده به قرآن  موجب شده است تا این  ادعای بی دلیل و واهی را  مطرح کند که »داستان  آفریدن آدم در هر سوره و  در هر آیه به گونه ای دیگر از سوره و آیه دیگر آمده  است که هیچ یک با دیگری  برابری ندارد.« ]6[
ب( باید متذکر شد که در  قرآن مصداق »شجره  ممنوعه« مشخص نشده است؛  ولی در کتب لغت، شجر را  گیاهی که ساقه داشته باشد معنی کرده اند که شامل  گندم، انگور، سیب و... هم می شود. ]7[ در فرهنگ قرآن »شجره« علاوه بر درخت به بوته هم گفته می شود؛ مثلاً به بوته ی کدو »شجره من  یقطین« ]8[ اطلاق شده است. ]9[
ج( آنچه در کتبی مانند  تورات بیان شده نمی  تواند بر قرآن و مفاهیم  آن تطبیق شود چرا که به  اعتقاد ما، توراتی که در  دست یهود امروز است  کتابی تحریف شده است و  نمی تواند مفسر قرآن  باشد؛ چنان که در قضیه ی  آفرینش آدم نسبت  های  ناروایی به خدا می دهد؛  مانند: دروغ، بخل، شریک  داشتن، حسد، جسمانیت و بی  خبری از حوادثی که در  نزدیکی او اتفاق می افتد. ]10[
د( نام "حوا" در قرآن  نیامده؛ بلکه بر اساس  روایات معصومین نام همسر  آدم)ع( "حوا" دانسته شده  است. ]11[ اگر نام "حوا"  صریحاً در قرآن آمده  بود، هر چند که واژه ای  غیر عربی است باز هم نقصی  برای قرآن محسوب نمی  شد؛ زیرا در تمام زبان  ها، لغاتی از زبان های  دیگر مشاهده می شود که
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-20 01:36:12 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
قرار گرفته است. ]12[
ذ( نویسنده از مکان  بارداری حوا سؤال کرده  است گو اینکه قرآن برای  بیان الگوی تربیتی خود می  بایست تمامی جزئیات را  بیان می نمود؛ اما  همانطور که بیان شد قرآن کتاب هدایت است نه تاریخ،  و ذکر نکردن جزئیات  تاریخی به معنای تناقض  گویی نیست.
نتیجه گیری
با توجه به آنچه بیان شد  روشن می شود که نویسنده  مقاله مورد بحث با  ناآگاهی و ناتوانی در  درک صحیح قرآن و گاه  متوسل شدن به دروغ، سعی  نموده تا چهره ای  ناخوشایند از خداوند و به  تبع آن، قرآن، ارائه  نماید؛ ولی حقیقت چیزی دیگر است. خداوند با صفات  والای خود به گونه ای  حکیمانه داستان حضرت آدم  را متناسب با اهداف تربیتی قرآن بیان نموده است و  نباید انتظار داشت که قرآن جزئیات تاریخی را مو به  مو بیان نماید.
فهرست منابع
قرآن
1(      بابائیان، عباس؛ 400 نکته از تفسیر نور،  تهران، مرکز فرهنگی درس هائی از قرآن، 1388.
2(      جوالیقی، موهوب بن  احمد؛ المعرب، تهران، بی جا، بی نا، بی تا.
3(      راغب اصفهانی، حسین  بن محمد؛ مفردات الفاظ  قرآن. ترجمه و تحقیق:  غلامرضا خسروی حسینی،  تهران، انتشارات مرتضوی،  چاپ دوم، 1381.
4(      سبحانی، جعفر و  محمدرضایی، محمد؛ اندیشه  اسلامی1، قم، دفتر نشر  معارف، چاپ 18, 1386.
5(      شیخ صدوق؛ عیون  اخبار الرضا، بی جا،  انتشارات جهان، 1378ق.
6(      طالقانی، محمود؛  پرتویی از قرآن، تهران،  شرکت سهامی انتشار، بی  تا.
7(      طباطبائی، محمدحسین؛ المیزان، ج1، ترجمه ناصر  مکارم شیرازی، تهران،  بنیاد علمی و فکری علامه  طباطبائی، 1377.
8(      کلینی، محمدبن یعقوب؛ الکافی، تهران، دار الکتب  الاسلامیه، چاپ چهارم،  1365.
9(      مکارم، ناصر ]و  دیگران[؛ تفسیر نمونه،  تهران، دار الکتاب  الاسلامیه، 1353.
]1[ . اندیشه اسلامی1،  ص164.
]2[ . پرتوی از قرآن، ج1،  ص12 و تفسیر المیزان، ج1،  ص191 و تفسیر نور، ج1،  ص93.
]3[ . پیرامون تفسیر این  اسماء، مباحثی در کتب  تفسیری بیان شده است که  مشتاقان می توانند به  تفاسیر اسلامی از جمله،  جلد اول تفسیر المیزان و  تفسیر نمونه مراجعه  نمایند.
]4[ . حجر: آیه 39.
]5[ . بقره: آیه  23 و یونس:  آیه 38.
]6[ . داستان بهشت و آدم  در آیات 35 تا 39 سوره ی  بقره، 19 تا 25 سوره ی  اعراف، 115 تا 126 سوره ی طه آمده است. در همه ی  این آیات هماهنگی و عدم  تضاد و یا عدم اختلاف  مشاهده می شود. قضیه ی  سجده ی فرشتگان بر آدم  نیز در جاهای مختلف قرآن  ذکر گردیده و همگی حکایت از فرمان سجده ی خداوند  به فرشتگان نسبت به آدم  دیده می شود و سرکشی  شیطان در همه ی آن ها  مطرح شده است. در آیه ی  34 سوره ی بقره عدم  اطاعت شیطان را ناشی از  تکبّر او دانسته و می گوید  که وی از کافران شد و در  آیه ی 11 سوره ی اعراف  سجده نکردن شیطان را  حاکی از دشمنی او با بشر  ذکر نموده و در آیه ی  116 سوره ی طه نیر امتناع او را نقل کرده است. با  مطالعه آیات فوق مشخص می  شود اختلاف و تفاوتی در  کار نیست.
]7[ . ترجمه و تحقیق  مفردات الفاظ قرآن، ج2،  ص305.
]8[ . صافات: آیه 146.
]9[ . تفسیر نور، ج1، ص94.
]10[ . تفسیر نمونه، ج1،  ص689 و همان، ج1، ص191.
]11[ . مانند: عیون اخبار  الرضا، ج1، ص243، کافی،  ج2، ص130.
]12[ . المعرب، ص84.
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-20 01:55:14 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
پاسخ به ادامه شبهه‎:‎
این نوشتار نقدی است بر  مقاله ی »الله و آفریدن آدم-دروغ های با بن مایه«که بررسی موضوع »آفرینش آدم و حوا)ع( از منظر قرآن« را  مورد تحلیل‎ ‎و بررسی قرار داده است و در این بین، نیز به مباحث قرآنی »خلقت عیسی)ع(«،»تولد فرزندان« و »بهشت  و جهنم« گریز زده است. در  نوشته حاضر سعی می کنیم با رعایت انصاف و امانت در  برداشت از آیات قرآنی  همگام با دلیل های  اطمینان بخش به ارزیابی  ادعاهای نویسنده در این  باب بپردازیم.
مقدمه
در بخش گذشته تحت عنوان »خدا و آفرینش آدم و حوا«  به برخی از شبهات نویسنده مورد نظر پرداختیم. در این بخش به نقد و ارزیابی  ادعاهای دیگر وی می  پردازیم و مطالب خود را  در ذیل سه محور ارائه  خواهیم داد:
الف( تولد عیسی و مقایسه با خلقت آدم
ب( تولد فرزندان و نقش  خدا
ج( بهشت و دوزخ
تولد عیسی و مقایسه با خلقت  آدم
نویسنده ـ با توجه به آیه  59 سوره آل عمران و  برداشت این مطلب که  طبق  این آیه خلقت حضرت عیسی)ع(  مثل خلقت حضرت آدم)ع( است  ـ  اشکال می کند که خلقت "عیسی" متفاوت از خلقت "آدم" است؛ زیرا طبق آیات  دیگر قرآن، روح القدس به  چهره جوانی زیبا حضرت  مریم را پسربار کرد و این  کار به هیچ روی مانند خلقت آدم نیست که نخست از گل  ساخته و آن گاه آدم شد.  به باور نویسنده، گفتار  الله درباره خلقت عیسی چنان می نماید که روحِ "الله"  مریم را باردار کرده است. سپس با تعجب می پرسد: با  اینکه "الله" معترف به  تجاوز به مریم! و به وجود آوردن فرزندی به نام  مسیح است، در آیه 35 سوره  مریم از پذیرفتن عیسی به  فرزندی سرباز زده است.
نقد:
در پاسخ به ادعاهای  واهی نویسنده می گوییم:  خداوند در قرآن تصریح می  کند که هرگز از کسی زاده  نشده و فرزندی از او به  وجود نمی آید: »لم یلد و  لم یولد«. ]1[ این بیان  قرآنی با براهین محکم  عقلانی همراه است؛ چرا که به حکم عقل سلیم اگر بنا  بود خداوند فرزندی داشته  باشد، طبیعتاً شهوت هم  داشته و لاجرم به همسر  نیازمند بوده است؛ در این  صورت صفات واجب الوجود  همچون بی نیازی و بی  نقصی و بسیط بودن را دارا  نمی بود و دیگر شایسته ی  پرستش و خدائی نبود؛ ولی  از آنجا که به حکم عقل، "الله" جامع صفات کمال و  خالی از هر نقیصه است ]2[ پس نه عیسی و نه هیچ فرد  دیگری نمی تواند فرزند  خدا باشد. بنابراین لازم  است با نگاهی درست به  آیات مورد استناد نویسنده  نظر کنیم. در هیچ جای قرآن نیامده که عمل انسانی  جِماع در باردار شدن  مریم نقش داشته است. اگر  نویسنده منظورش آیه 19  سوره ی مریم است توجهی  اندک به ترجمه آیات 16  تا 21 این سوره، ادعای  بی اساس او را رد می کند:
»و در این کتاب ]آسمانى[،  مریم را یاد کن، آن هنگام که از خانواده اش جدا  شد، و در ناحیه شرقى ]بیت  المقدس[ قرار گرفت، و میان خود و آنان حجابى افکند ]تا خلوتگاهش از هر نظر  براى عبادت آماده باشد[.  در این هنگام، ما روح خود  را بسوى او فرستادیم و او  در شکل انسانى بى عیب و  نقص، بر مریم ظاهر شد، او ]سخت ترسید و[ گفت: من از  شر تو، به خداى رحمان  پناه مى برم اگر  پرهیزگارى، ]فرستاده[  گفت: من فرستاده پروردگار توام، ]آمده ام[ تا پسر  پاکیزه اى به تو ببخشم، ]مریم[ گفت: چگونه ممکن  است فرزندى براى من باشد در حالى که تاکنون انسانى  با من تماس نداشته، و زن  آلوده اى هم نبوده ام، ]فرستاده[ گفت: مطلب همین  است، پروردگارت فرموده: این کار بر من آسان است، ]ما او را مى آفرینیم، تا  قدرت خویش را آشکار  سازیم[ و او را براى  مردم نشانه اى قرار دهیم و رحمتى باشد از سوى ما و این امرى است پایان یافته ]و جاى گفتگو ندارد[«
نویسنده از کجای گفتار  فرستاده که به مریم)ع(  گفت: »آمده ام تا پسر  پاکیزه اى به تو ببخشم«  در آورده که عمل تناسلی  در کار بوده است!؟ به  نظر می رسد از آنجا که در ذهن او تنها راه  فرزنددار شدن، انجام عمل تناسلی بوده چنین نسبت  ناروایی به قرآن داده  است و این ناشی از شناخت  غیر صحیح از خداوند عالم و قدرت بیکرانه اوست. با  توجه به آنچه بیان شد هیچ  تناقضی میان محتوای این  آیات با آیه 35 همین سوره وجود ندارد.
تولد فرزندان و نقش خدا
به اعتقاد نویسنده مذکور  آیاتی که دخالت الله در  رحم زنان و زشت و زیبا  نمودن فرزندان و پسر و  دختر گرداندن آن ها را  بیان کرده، حاکی از این  است که الله، پدران و  مادران را در آفریدن  فرزندان خود مؤثر نمی  داند. الله به هر کس که دلش خواست پسر یا دختر یا  یکباره دو فرزند می دهد  نه بیشتر، و حال آنکه نمی  داند که برخی از زنان پنج  قلو و بیشتر هم زاییده اند.  الله می گوید که اوست که  ما را از صُلب )پشت( پدر  ولی از سینه مادر بیرون می آورد و هنوز در نیافته که  فرزند از رحم مادر بیرون  می آید نه از سینه او.  نویسنده آن گاه می گوید:  باید از "الله" پرسید چرا  میان انسان ها در زشتی و  زیبایی، رنگ و سلامت جسمی  این همه تفاوت قرار داده ای؟ زشت ها، سیاهان،  کوتوله ها، معلولین و... چه  گناهی در پیش از خلقت  مرتکب شده اند که این چنین  آفریده شده اند؟
نقد:
در پاسخ به این ادعای  نویسنده می گوییم:
اولاً: از نگاه قرآن، عقل و مشاهدات عینی و وجدانی، علل طبیعی، علت منحصر به  فرد حوادث عالم و نیز بی  تأثیر در آن نیستند. پدر و  مادر ابزار تشکیل جنین   هستند، نه همه ی علت آن و  این ابزار تولید نسل، در  سایه اختیار خویش و اراده  خدا اقدام به زاد و ولد  می کند. خداوند این روند  شکل گیری و تولد انسان را  که با دخالت عوامل طبیعی  انجام می شود، به مشیت  خویش نسبت داده زیرا او  خالق و پروردگار جهان و  جهانیان است و هیچ چیز از  علم و اراده تکوینی او  خارج نیست. این اراده و  مشیت الهی بر اساس حکمت  خداست و با اراده و  اختیار انسان مخالفتی  ندارد. ]3[ ضعف نویسنده در  درک و آگاهی موجب شده  است تا میان اراده تکوینی خدا و اراده انسان  ناسازگاری ببیند. برای  روشن شدن مطلب همین بس  که به گفتار و رفتار  روزمره خود بنگریم.
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-20 01:57:10 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
به سادگی می توان گفت خدا بسترساز تحقق اعمال ماست و با خلقت ما و ابزار لازم جهت انجام  اعمالمان، اراده تکوینی  خود را نشان داده است و  این اختیار ماست که تعیین  می کند آن اعمال انجام  بگیرند یا خیر. ]4[ با این  نگاه عقلانی وقتی به آیات  مورد استناد نویسنده  مراجعه نماییم به خوبی به اشتباه وی پی خواهیم برد.
ثانیاً: نسبتی که نویسنده به  خدا داده مبنی بر اینکه  نمی داند که برخی از  زنان پنج قلو و بیشتر هم  زاییده اند، جای بسی تعجب  دارد. به نظر می رسد  مستمسک وی در این استناد،  آیات 49 و 50 سوره ی  شوری بوده است:
»مالکیت و حاکمیت آسمان  ها و زمین از آن خداست،  هر چه را بخواهد مى  آفریند، به هر کس اراده  کند دختر مى بخشد و به هر  کس بخواهد پسر، یا پسر و  دختر را براى آنان جمع  می کند و هر کس را  بخواهد عقیم مى گذارد،  زیرا که او دانا و قادر  است.«
ذره ای تأمل در این آیات  کافی است تا نشان دهد  منظور، دوقلو زاییدن نیست؛  بلکه مراد این است که یک  خانواده ممکن است فقط  فرزند پسر یا فقط فرزند  دختر داشته باشند؛ اما در  برخی از خانواده هم  فرزند دختر و هم فرزند پسر است؛ همان طور که برخی  از خانواده ها را از هر  دو هیچ بهره ای نیست و  همه این ها به علم و قدرت خداست.
ثالثاً: این نسبت نویسنده به  خدا که »الله می گوید  اوست که ما را از صلب )پشت( پدر ولی از سینه مادر بیرون می آورد و هنوز در  نیافته که فرزند از رحم  مادر بیرون می آید نه از  سینه او« نیز نسبتی  نارواست. به نظر می رسد  شاهد وی بر این ادعا آیات 5 تا 7 سوره ی طارق بوده است:
»انسان باید بنگرد که از  چه چیز آفریده شده است، از یک آب جهنده آفریده شده  است، آبى که از میان پشت و  سینه ها خارج مى شود.«
باید از نویسنده پرسید: از  کجای این آیه، خروج فرزند  از سینه مادر را فهمیده  است!؟
رابعاً: در خصوص تفاوت  اقشار انسانی در زشتی و  زیبایی، رنگ و سلامت جسمی  باید توجه داشت بسان  بسیاری دیگر از اعمال  بشری، اراده و اختیار  انسان ها دخیل است. به  عنوان مثال زمانی که پسر  عمو و دختر عمو با یک  دیگر ازدواج می کنند و  دارای فرزندی معلول می  شوند قبل از هر چیز بایست  خود را سرزنش نمایند.  بسیاری از گرفتاری های  انسان  برآمده از تصمیم  ها و رفتارهای غلط خود  اوست. از این که بگذریم  اموری همچون زشتی و  زیبایی تعریف مطلقی ندارند؛ بلکه نسبی هستند. اینکه  بگوئیم هر چیز فلان  مشخصات را داشت زیبا و در  غیر این صورت زشت است،  صحیح نیست؛ زیرا اگر چنین  می بود همه باید یک رنگ،  یک مدل لباس، یک جور  همسر، یک نوع گل و... را  انتخاب می کردند در حالی  که سلایق مختلف است و هر  دل، نگاری می پسندد. در  همین راستا رنگین پوستی نیز قابل ارزیابی است. آیا  مردان سیاه از همسران  سیاه بیزارند؟ امروزه حتی گرایش سفیدپوستان به سیاه  پوستان و بالعکس به خوبی  نمایان است. به علاوه این  رنگین پوستی چه بسا ریشه در منطقه خاص جغرافیای  نیاکان افراد باشد؛ در این صورت آیا با مقتضای عدالت  الهی در تضاد است!؟  واقعیت این است که افرادی  که از دارایی های ظاهری  و جسمانی کمتری  برخوردارند در بسیاری از  عرصه ها قوی ترند و با  امداد خداوند و همت خود  بهتر رشد نموده و باعث  اعجاب دیگران گشته و در  تاریخ ماندگار شده اند.
بهشت و دوزخ
نویسنده که اشکال به همه  مقدسات دینی را سرلوحه  مقاله خود نهاده است  بهشت را عشرت کده ای  دروغین و دوزخ را شکنجه  گاه می داند. وی می گوید:  الله در قرآن از بهشتی  یاد می کند که آدم و جفتش  را به آن فرستاد؛ ولی در  تورات از باغ عدن نام  برده که نهری از آن  بیرون می آید که چهار  شعبه دارد. اگر این باغ،  بهشت موعود باشد، که از  شراب و کباب و حور و  غلمان و زنان همیشه  باکره در آن خبری نیست.
نقد:
عبارات سطحی، عامیانه و  دور از شأن قلم، نمی  بایست در نوشته ی پر  ادعای نویسنده مذکور  گنجانده می شد و با  عباراتی سخیف بهشت را  عشرت کده و جهنم را  شکنجه گاه می نامید.  نظام پاداش و جزا را عقل تأیید نموده و بیان گر  عدل الهی است و هرگز نمی توان ضرورت آن را برای  سعادت فردی و اجتماعی  بشر کتمان کرد. موضوع این  است که این عدالت الهی در سرای آخرت چگونه تحقق می پذیرد؟ عبارات قرآنی  بهشت را دستاورد  نیکوکاران معرفی نموده و دوزخ را عاقبت  بدکرداران. هرچند  دانشمندان اسلامی در  اینکه آیا لذت های بهشتی و عقوبت های سهمگین دوزخ،  در قرآن، از باب تمثیل  است یا واقعاً چنین خواهد بود، اختلاف نظر دارند  اما نمی توان کتمان  نمود که توصیف بهشت در  قرآن به گونه ای است که  مخاطبان آن را بفهمند. از آنجا که لذت  در این دنیا  برای نوع مردم دارای  مفهوم خاصی است خداوند  رحمان در قرآن لذت را  با همان معنای آشنا بیان  کرده تا نمودی از بهشت  برین باشد و به این وسیله  کسانی که از لذت های  زودگذر این دنیا چشم می  پوشند را به لذت های باقی در آن سرا واقف گرداند.  باید توجه داشت که بهشت  و دوزخ هر چه باشد محصول اعمال این دنیایی ماست و  از آنجا که در ابتدا  آدم)ع( عملی نداشته که  بهشت ثمرش باشد بهشت  آدم بهشت جاویدان نبوده  است. تفاوت گزارش های  تورات با آنچه قرآن بیان  نموده نیز نمی تواند  مستمسک نویسنده باشد؛ چرا  که تورات کنونی از نظر  قرآن و اسلام فاقد حجیت  است.
نتیجه گیری
بر اساس آن چه گذشت روشن  شد که تشبیه خلقت عیسی)ع(  به آدم)ع( کاملاً  حکیمانه بوده است. همچنین  خداوند رحمان و حکیم به  بندگانش ظلم و دشمنی  نکرده و گرچه میانشان  تفاوت نهاده اما تبعیض  قائل نشده است. در انتها  نیز بیان شد که بسیاری از  گرفتاری های مردم از  اعمال خود اوست همانطور  که بهشت و دوزخ نیز ثمره رفتار آدمی در این دنیا  هستند.
فهرست منابع
قرآن
1( سبحانی، جعفر؛ الالهیات  علی هدی الکتاب و السنه و  العقل، بقلم: حسن محمد مکی  عاملی، قم، موسسه الامام  الصادق)ع(، چاپ پنجم،  1423ق.
2( طباطبائی، محمدحسین؛  المیزان، ترجمه:  عبدالکریم
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-20 01:57:34 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
]1[ . توحید: آیه  4.
]2[ . برای مطالعه تکمیلی  در این باره به کتب  اعتقادی همچون »کشف  المراد« و »الالهیات علی  هدی الکتاب و السنه و  العقل« مراجعه نمایید.
]3[ . المیزان، ج3، ص26.  برای مطالعه بیشتر در این  باب به جلد اول کتاب »الالهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل« مراجعه  نمایید.
]4[ . الالهیات علی هدی  الکتاب و السنه و العقل، ج2، ص346.
  Europe
 • تشکر شده 153 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-11-20 02:18:55 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
احسنت مفید و کاربردی بود
  Europe
 • تشکر شده 153 بار
 • تشکر کرده 0 بار
زمان پست: 16-11-20 02:19:44 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ویرایش  ahmad30 در 16-11-20 01:24

ضمن اینکه منابع هم درج میکنی خوبه برای مطالعه بیشتر میشه بهش مراجعه کرد
  United States
 • تشکر شده 197 بار
 • تشکر کرده 0 بار
 نویسنده| زمان پست: 16-11-20 02:41:54 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ahmad30 16-11-20 01:19
ویرایش  ahmad30 در 16-11-20 01:24

ضمن اینکه منابع هم درج میکنی خو ...

خداوند از همه مخلوقات میخواد راه درست برند و اعمال زشت و ناپسند که هم به ضرر خود و دیگران میشه انجام ندن این کجاست بد هست که عده ای خودشون گرفتار میکنند و علیه خدا و پیامبرش شبهه درست میکنند.واقعا شعور ندارن
You have to log in before you can reply ورود | Register

قوانین امتیازات

QQ|موبایل|آرشیو|اخراجی ها|انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

17-09-24 09:30 GMT+4.5 , Processed in 0.079902 sec., 39 queries .

Powered by Discuz! X3

Release 20130801, © 2001-2017 Comsenz Inc.

All rights reserved for UCIRAN Forums © 2013-2017

پاسخ سریع به بالا بازگشت به لیست