| |

انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

 گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
 عضویت
دیدن: 889|پاسخ: 29

[ ترفند ] دانلودویدیوهای یوتیوب از طریق تلگرام

[کپی کردن لینک]
 • تشکر شده 37 بار
 • تشکر کرده 1 بار
زمان پست: 16-09-29 20:58:53 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها |حالت خوانده شده
ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻭﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ....... ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺁﺳﺎﻥﺗﺮ ﺍﺯ
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺤﺒﻮﺏ
ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ؟ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ
ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﯾﻢ .
ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ....... Downloader
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺑﺎﺕ، ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﺤﯿﻂ ﭼﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﯾﺎ ﺩﻭﺳﺖﺗﺎﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ، ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ :
@utubebot
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻟﯿﻨﮏ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻟﯿﻨﮏ ﺯﯾﺮ
ﺷﻮﯾﺪ :
https://telegram.me/utubebot
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ ﺑﺎﺯﺷﺪﻩ ﻭ ﺻﻔﺤﻪﯼ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﺑﺎﺕ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﮐﻤﻪﯼ Start ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺭﺑﺎﺕ
ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺷﻮﺩ .
ﺩﺭ ﻗﺪﻡ ﺍﻭﻝ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺑﺎﺕ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻟﯿﻨﮏ ﻭﯾﺪﯾﻮﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﯾﻮﺗﯿﻮﺏ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺑﺎﺕ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻟﯿﻨﮏ ﺍﻃﻼﻉ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ
ﺭﺑﺎﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﯼ @vid ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ
ﻭﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯼ ﯾﻮﺗﯿﻮﺏ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ
ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ
ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﻭﯾﺪﯾﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﯾﺪﯾﻮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺕ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ. ﺍﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﻣﺜﻼً ﻣﻮﺯﯾﮏ ﯾﮏ
ﻣﻮﺯﯾﮏﻭﯾﺪﯾﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻗﺪﻡ ﺑﻌﺪﯼ، ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ
ﻭﯾﺪﯾﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ
ﻓﺎﯾﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼﺗﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﻮﺩ
ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﻟﯿﻨﮏ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﺮﺍﯼ
ﻭﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻﯼ 50 ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺍﺯ
ﻟﯿﻨﮏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻭﯾﺪﯾﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .
اگربالای 50مگ بود لینک دانلود را به ربات urluploader فرووارد کنید تادانلودکند

لیست اعضایی که تشکر کرده اند

alieffe(16-09-29 21:58)  
 • تشکر شده 83 بار
 • تشکر کرده 24 بار
زمان پست: 16-09-29 22:26:49 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
تشکر یک زمانی دانلودازیوتیوب خیلی سخت بود اما الان ببین چه راه های راحتی پیداشده
 • تشکر شده 154 بار
 • تشکر کرده 7 بار
زمان پست: 16-09-29 22:31:15 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
omidam23 16-09-29 21:26
تشکر یک زمانی دانلودازیوتیوب خیلی سخت بود اما الان ببین چه راه های راحتی پیداشده


حالا تا چند وقت دیگه چه پیشرفتی میکنیم
 • تشکر شده 83 بار
 • تشکر کرده 24 بار
زمان پست: 16-09-29 23:40:30 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ahmad30 16-09-29 21:31
حالا تا چند وقت دیگه چه پیشرفتی میکنیم

میشه روزی بیاد که اصلادیگه نتونن چیزی را شیلترکنن
 • تشکر شده 154 بار
 • تشکر کرده 7 بار
زمان پست: 16-09-29 23:43:56 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
omidam23 16-09-29 22:40
میشه روزی بیاد که اصلادیگه نتونن چیزی را شیلترکنن

چرا نشه البته اگه آخوندا بذارن خخخ
 • تشکر شده 83 بار
 • تشکر کرده 24 بار
زمان پست: 16-09-30 00:06:09 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ahmad30 16-09-29 22:43
چرا نشه البته اگه آخوندا بذارن خخخ

انوقت اینهمه نهی کردن ،ممنوع کردن،حرام اعلام کردن و.... ازبین بره درباره چی میخوان فتوابدن وحرف بزنن بیکارمیشن خخخخخه
 • تشکر شده 154 بار
 • تشکر کرده 7 بار
زمان پست: 16-09-30 00:12:22 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
omidam23 16-09-29 23:06
انوقت اینهمه نهی کردن ،ممنوع کردن،حرام اعلام کردن و.... ...

مگه از همین چیزا پول دربیارن و باهاش صیغه کنن خخخخ
 • تشکر شده 487 بار
 • تشکر کرده 82 بار
زمان پست: 16-09-30 00:26:52 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ahmad30 16-09-29 23:12
مگه از همین چیزا پول دربیارن و باهاش صیغه کنن خخخخ

خخخخ
كلا اينا از همين دين نون ميخورن،هنري كه بلد نيستن
 • تشکر شده 83 بار
 • تشکر کرده 24 بار
زمان پست: 16-09-30 00:31:38 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ahmad30 16-09-29 23:12
مگه از همین چیزا پول دربیارن و باهاش صیغه کنن خخخخ

نه منبع پول دراوردنشون زیاده خمس ذکات سهم امام ،رفع  شر انواع صدقات ،انواع جریمه و....جان خودم کاش میرفتم اخوند میشدم اگه برمیگشتم به گذشته
 • تشکر شده 83 بار
 • تشکر کرده 24 بار
زمان پست: 16-09-30 00:34:14 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
نه منبع پول دراوردنشون زیاده خمس ذکات سهم امام ،رفع  شر انواع صدقات ،انواع جریمه و....جان خودم کاش میرفتم اخوند میشدم اگه برمیگشتم به گذشته
 • تشکر شده 154 بار
 • تشکر کرده 7 بار
زمان پست: 16-09-30 01:07:55 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
Mahdi_Hack 16-09-29 23:26
خخخخ
كلا اينا از همين دين نون ميخورن،هنري كه بلد نيستن

آره والا...
 • تشکر شده 154 بار
 • تشکر کرده 7 بار
زمان پست: 16-09-30 01:08:39 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
omidam23 16-09-29 23:31
نه منبع پول دراوردنشون زیاده خمس ذکات سهم امام ،رفع   ...

خخخخ
یه جوک در این مورد:
‏اگه هدفتون از تحصیل و کار کردن فقط و فقط کسب درآمده، همین الان دانشگاه و محل کارتون رو به مقصد نزدیک ترین پایگاه بسیج ترک کنین.
 • تشکر شده 487 بار
 • تشکر کرده 82 بار
زمان پست: 16-09-30 01:46:49 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ahmad30 16-09-30 00:08
خخخخ
یه جوک در این مورد:
‏اگه هدفتون از تحصیل و کار کرد ...

نه داش به سمت موزه ي فيضيه و علميه)فسيل كده(قم بايد برن،اصل كاري اونجاست،معاف از ماليات،معاف از خدمت سربازي،عدم كاركردن و جون كندن،و درنهايت سرمايه داري و مايه دارشدن

\:
 • تشکر شده 154 بار
 • تشکر کرده 7 بار
زمان پست: 16-09-30 02:39:15 از گوشی موبایل
| نمایش تمام پست ها
ویرایش  ahmad30 در 16-09-30 01:40
Mahdi_Hack 16-09-30 00:46
نه داش به سمت موزه ي فيضيه و علميه)فسيل كده(قم بايد برن ...


همین خخخ
میگم بنظرت اون بنده خدا اینا رو میخونه یا نه؟!
You have to log in before you can reply ورود | عضویت

قوانین امتیازات

QQ|آرشیو|اخراجی ها|تلفن همراه|انجمن تخصصی موبایل - انجمن یوسی ایران

18-05-26 20:28 GMT+4.5 , Processed in 0.117194 sec., 47 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Release 20180101, © 2001-2018 Comsenz Inc.

All rights reserved, For UCIRAN Forums , © 2013-2018

پاسخ سریع به بالا بازگشت به لیست